Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2020

20/11/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2420/SNV-CCVC ngày 16/11/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 2420/SNV-CCVC ngày 16/11/2020, giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính sau:

1.1 Số lượng cần tuyển dụng: 40 người

Tuyển dụng viên chức:

– Bác sĩ hạng III: 09 người

– Dược sĩ hạng IV: 01 người

– Điều dưỡng hạng III: 01 người

– Điều dưỡng hạng IV: 17 người

– Kỹ thuật y hạng III: 01 người

– Kỹ thuật y hạng IV: 01 người

– Hộ sinh hạng III: 01 người

– Hộ sinh hạng IV: 01 người

– Tổ chức, hành chính, nhân sự: 02 người

– Kế hoạch tổng hợp: 01 người

– Kế toán viên: 03 người

1.3 Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

– Vị trí Bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh bác sĩ hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng ( trừ bác sĩ y học dự phòng).

– Dược hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Dược hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên.

– Vị trí Điều dưỡng hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

– Vị trí Điều dưỡng hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

– Hộ sinh hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa.

– Hộ sinh hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

– Vị trí Kỹ thuật y hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí việc làm ( xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, gây mê hồi sức, phục hồi chức năng).

– Vị trí Kỹ thuật y hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Y học phù hợp với vị trí việc làm ( xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/ phục hồi chức năng). Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Vị trí Tổ chức, hành chính, nhân sự: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, công tác xã hội, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, luật, công nghệ thông tin, y khoa, dược.

– Vị trí Kế hoạch tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Cán sự theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Y khoa, dược.

– Vị trí Kế toán viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán viên theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

1.4 Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khi triển khai thực hiện quy trình tuyển dụng, đơn vị căn cứ số lượng bác sĩ thực tế tuyển dụng được để xác định tuyển dụng số lượng người làm việc tăng thêm của các chủng loại nhân lực khác đảm bảo tỉ lệ, cơ cấu phù hợp theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc thực hiện việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  đảm bảo theo các quy định hiện hành của Pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức, tổng hợp kết quả báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn