Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

09/09/2020

Thực hiện Công văn số 5131/SYT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 218 chỉ tiêu

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

Tất cả đối tượng đủ điều kiện và tiêu chuẩn, có nguyện vọng làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do Bệnh viện xác định (đính kèm biểu mô tả công việc), không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

– Yêu cầu văn bằng chuyên môn: (theo biểu mô tả công việc)

– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí dự tuyển theo quy định hiện hành.

Đối với viên chức hạng III (trình độ đại học trở lên):

– Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng trương đương.

Đối với viên chức hạng IV (trình độ trung cấp, cao đẳng):

– Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng trương đương.

Lưu ý: Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ do Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố (theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo và danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08/5/2020 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ).

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Chứng chỉ A, B, C) được cấp trước ngày 15/01/2020 vẫn được sử dụng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố gồm 02 nội dung:

Kiến thức chung: Luật viên chức; Luật khám chữa bệnh; 12 điều Y đức; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Lao động; Quy tắc ứng xử;

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Theo từng vị trí việc làm

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn: thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển:

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo thông báo tuyển dụng.

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển:

Khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của Bệnh viện. Theo nội dung, thời gian thông báo của Bệnh viện, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc, hồ sơ gồm có:

a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

b) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng do theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tào ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những người trúng tuyển theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng báo (Từ ngày 09/09/2020 đến 08/10/2020).

– Địa điểm nhận hồ sơ :

Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, số 15 Võ Trần Chí, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.2253.6688. (Chỉ nhận qua đường bưu điện không nhận trực tiếp).

– Lệ phí tuyển dụng viên chức:

Lệ phí dự tuyển: thực hiện theo thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Dự kiến 400.000VNĐ/thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Vòng 2, nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

VI. TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tại bảng thông báo và trên trang Web của bệnh viện: Dự kiến từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020.

Phỏng vấn: Dự kiến ngày 18/11/2020: phỏng vấn Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật y, Kỹ sư (các chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế) và ngày 19/11/2020: phỏng vấn Điều dưỡng và các chức danh còn lại.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố./.

Nguồn tin: bvndtp.org.vn