BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

22/02/2021

Thực hiện Công văn số 2074/UBND-THKH ngày 17/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2021 cụ thể như sau:

I.  CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người.

Vị trí việc làm cần tuyển:

– Vị trí hành chính tổng hợp: 01 người.

– Vị trí Kế toán: 01 người.

– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định: 04 người.

– Vị trí Điều hành dự án – giám sát thi công: 01 người.

– Vị trí Giám sát mặt bằng, tái định cư, môi trường: 04 người.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b)   Về yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

– Vị trí hành chính – Tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh.

– Vị trí Kế toán: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kế toán viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLTBXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng hoặc đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Giao thông, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán, Quản lý đất đai, Thủy lợi.

– Vị trí Điều hành dự án, giám sát thi công: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng; đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Giao thông, Thủy lợi.

– Vị trí Giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh, Quản lý tài nguyên, Khoa học môi trường, Đo đạc bản đồ, Trắc địa, Kỹ thuật công trình xây dựng.

II.     HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ (PHIẾU) DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Nội vụ UBND huyện Triệu Sơn.

2.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/02/2021 đến hết ngày 25/03/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, trụ sở UBND huyện Triệu Sơn, phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Lệ phí xét tuyển: 000đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

IV.    CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

Hội đồng tuyển dụng sẽ đăng tải các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên Cổng thông tin điện tử huyện Triệu Sơn (http//www.trieuson.gov.vn) về nội dung ôn tập, địa điểm thời gian tổ chức xét tuyển, đề nghị cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin và thực hiện.

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn và Trụ sở UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện, Ban biên tập website Triệu Sơn đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của huyện và đăng trên Báo Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh mọi tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Triệu Sơn để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo quy định.

>>>> Xem thêm: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: trieuson.gov.vn