BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

18/02/2021

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn