Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

29/07/2020

Căn cứ Công văn số 6924/UBND-THKH ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 1169/SNV-CCVC ngày 10/6/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ;

Căn cứ Phương án số 164/PA-CCVTLT ngày 20/7/2020 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Số lượng cần tuyển dụng: 07 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển

a) Phòng Hành chính-Tổng hợp: 03 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Tổng hợp công tác hành chính: 02 chỉ tiêu.

b) Phòng Tổ chức sử dụng và Bảo quản tài liệu: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

c) Phòng Thu thập – Chỉnh lý tài liệu: 03 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Lập kế hoạch, dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Hướng dẫn thu thập, chỉnh lý tài liệu: 02 chỉ tiêu.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

c) Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

– Phòng Hành chính – Tổng hợp:

+ Vị trí việc làm Thủ quỹ: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, một trong các chuyên ngành: Kế toán; Tài chính.

+ Vị trí việc làm Tổng hợp công tác hành chính: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Luật; Quản trị kinh doanh; Kinh tế.

– Phòng Tổ chức sử dụng và Bảo quản tài liệu:

+ Vị trí việc làm Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Công nghệ Hóa học; Sư phạm Hóa học và có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

– Phòng Thu thập – Chỉnh lý tài liệu:

+ Vị trí việc làm Lập kế hoạch, dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Tài chính; Kinh tế nông nghiệp và có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

+ Vị trí việc làm Hướng dẫn thu thập, chỉnh lý tài liệu: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Lưu trữ học; Văn thư, lưu trữ; Kế toán. Đối với chuyên ngành Kế toán phải có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Đối với người dự tuyển đã ký hợp đồng lâu năm tại Sở Nội vụ, phải có bản sao hợp đồng lao động với cơ quan sử dụng lao động.

– 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ, được xếp theo thứ tự như trên, bỏ trong túi đựng hồ sơ theo quy định; ngoài bì hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin về thành phần có trong hồ sơ.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

– Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sửa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời gian hạn nộp hồ sơ.

– Mỗi người dự tuyển chỉ nộp hồ sơ vào một vị trí xét tuyển.

– Hồ sơ dự tuyển không trả lại và không dùng để xét tuyển lần sau.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Thông báo tuyển dụng của Chi cục văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục Văn thư-Lưu trữ. Địa chỉ số 45A – Đại lộ Lê Lợi – phường Lam Sơn – thành phố Thanh Hóa.

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển

– Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Mức thu: 500.000 đồng/người.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2007/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; trong đó ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm tại Sở Nội vụ và có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Nội dung xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư-Lưu trữ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Chi cục trưởng Chi cục Văn thư-Lưu trữ tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển

a) Điều kiện trúng tuyển thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vị chỉ tiêu tuyển dụng.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chi cục trưởng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Thí sinh đăng ký dự tuyển cần thường xuyên theo dõi thông báo về thời gian kiểm tra sát hạch và các nội dung có liên quan trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (http://snv.thanhhoa.gov.vn).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa trực thuộc Sở Nội vụ. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

>>>>>Xem thêm: Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn