Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2020

05/10/2020

Căn cứ luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 25/03/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ- CP ngày 31/08/2010 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 25/03/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT – BNV ngày 15/05/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ – UBND ngày 31/10/2012 của UNBD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ – UNBD ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020;UBND huyện Côn Đảo kính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch và nhu cầu vị trí viêc làm cần tuyển dụng công chức tại Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế được giao năm 2020: 11 chỉ tiêu

2. Tổng công chức đã biên chế tính đến tháng 09/2020: 08 chỉ tiêu

3.Số biên chế chưa tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

4.Tổng biên chế cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

5.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

6.Điều kiện tuyển dụng:

Người có đủ điều kiện sau đây không phận biệt nam, nữ,thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên

– Có đơn dự tuyển, có lí lịch rõ ràng

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí làm dự tuyển

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

– Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí làm dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam

– Mất hoặc bị hạn chế hành vi năng lực dân sự

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

7. Ưu tiên trong xét tuyển

7.1 Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

7.2 Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

8. Dự kiến thành phần hội đồng tuyển dụng: 05 thành viên.

9.Nội dung xét tuyển và phỏng vấn:

9.1 Nội dung xét tuyểnXét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm đã đăng ký theo Phiếu đăng ký dự tuyển

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực,trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

9.2 Nội dung phỏng vấn: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, thời gian dự kiến phỏng vấn là 30 phút.

9.2.1 Môn kiến thức chung: 01 câu

Hình thức: phỏng vấn

Nôị dung:

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam

– Khái niệm về hệ thống chính trị

– Bản chất, đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam

– Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

Chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan nhà nước

– Khái quát về cơ quan nhà nước

– Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cơ quan nhà nước

Chuyên đề 3: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

– Khái quát về bộ máy hành chính nhà nước: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước

– Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Chuyên đề 4: Công vụ và cán bộ, công chức;

– Cán bộ, công chức phân định cán bộ với công chức, phân loại công chức

– Công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ

– Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và những công việc công chức không được làm

– Đánh giá khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức.

9.2.2 Môn kiến thức chuyên ngành:

– Số lượng câu hỏi: 01 câu

– Hình thức: phỏng vấn

– Nội dung: Căn cứ vào chuyên ngành của vị trí việc làm.

9.2.3 Kiến thức thực tiễn

– Số lượng câu hỏi: 01 câu-

Hình thức: phỏng vấn

– Nội dung: dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh

10.Cách xác định người trúng tuyển

10.1 Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính trên thang điểm 100.

10.2 Xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điêm phỏng vấn tại vòng 2 quy định tại Khoản 6, điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ phải dạt từ 50 điểm trở lên.Có số điểm 2 vòng cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2, điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự từ trên cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 theo quy định tại Khoản 6, điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 2, điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 quy định tại Khoản 6, điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ cao hơn là người trúng tuyển.Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kì công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kì tuyển dụng sau.

11.Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 11/2020.

12. Dự kiến địa điểm tổ chức xét tuyển: hội trường UBND huyện Côn Đảo, số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

13. Dự kiến lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành

14.Dự kiến các thông tin dự tuyển được đăng tải trên: Trang Cải cách hành chính của Sở Nội vụ, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Cổng thông tin điện tử huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Truyền thanh, truyền hình và các cơ sở đào tạo trong nước.

***** Tài liệu đính kèm:

Nhu cầu tuyển dụng và vị trí tuyển dụng

Nguồn tin: condao.baria-vungtau.gov.vn