Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021

05/04/2021

Thực hiện Công văn số 575/SNV-CCVC ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ.

Liên minh HTX TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng 02 chỉ tiêu như sau:

STT Vị trí việc làm  

Chức danh nghề nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Ghi chú
Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
1 Tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã về pháp lý, thị trường Chuyên viên 01  Đại học các chuyên ngành:

– Kế toán;

– Tài chính tín dụng;

– Kinh tế;

– Quản trị kinh doanh.

Bậc 2 Cơ bản  
2 Kế toán đơn vị Kế toán viên 01 Đại học chuyên ngành Kế toán Bậc 2 Cơ bản  

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

* Thành phần hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. (Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển).

* Nộp hồ sơ:

– Tại Văn phòng Liên minh HTX thành phố Cần Thơ. Địa chỉ 133B đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 26/4/2021.

Liên minh HTX thành phố Cần Thơ thông báo để các cá nhân quan tâm biết và thực hiện.

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Luật Viên chức và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi năng ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020
của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;

Thực hiện Thông báo số 3733/TB-SNV ngày 31/12/2020 của Sở Nội vụ thành phố về số lượng người làm việc năm 2021 đối với Liên minh Hợp tác xã.

Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

Mục đích

Kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân sự của đơn vị.

Nguyên tắc

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

II. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Chỉ tiêu:

a. Tình hình sử dụng số lượng người làm việc:

– Số người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố giao: 24.

– Số người làm việc đã sử dụng: 21.

b. Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã về pháp lý, thị trường: 01 chỉ tiêu.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Dự kiến Qúy II năm 2021

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng

Tham mưu Chủ tịch Liên minh họp tác xã thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng; Tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng theo quy định hiện hành (sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt).

Các phòng, ban thuộc Liên Minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ

Cử thành viên tham gia các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng; Phối hợp với Văn phòng thực hiện các nội dung có liên quan khi tổ chức tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Liên Minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công khi Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt.

Nguồn tin: cantho.gov.vn