I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm và chuyên ngành cần tuyển

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: 03 vị trí việc làm, gồm:
a) Vị trí việc làm ứng dụng thông tin, công nghệ cao: 01 chỉ tiêu.

– Tiêu chuẩn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ sư công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh và các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ).
b) Vị trí việc làm Hành chính, tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

– Tiêu chuẩn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh; tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; kỹ sư cơ khí. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh và các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ). Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (hoặc các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ hiện hành).
c) Vị trí việc làm kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển thị trường trong nước: 03 chỉ tiêu.

– Tiêu chuẩn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản lý kinh tế; kế toán; tài chính doanh nghiệp; quản lý tài nguyên và môi trường. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh và các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ). Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (hoặc các quy định khác về quy đổi văn bằng, chứng chỉ hiện hành).

II. Điều kiện, ưu tiên trong tuyển dụng, Phiếu đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.
2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (có Mẫu kèm theo).
– Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu; chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
– Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Công Thương để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (các văn bằng, chứng chỉ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển), đối tượng ưu tiên (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, có gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Công Thương phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi văn bản đến người dự xét tuyển.

III. Hình thức, nội dung tuyển dụng và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
 Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: Phỏng vấn.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm: 100 điểm.

* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2021, không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Thời gian, địa điểm và tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

1. Thời gian, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày, kể từ ngày 12/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021 trong giờ hành chính.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương, tại địa chỉ số 366/1, đường Bắc Kạn, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
2. Tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngànhSẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở.
3. Kết quả thi: Hội đồng tuyển dụng viên chức tổng hợp kết quả thi và thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

V. Trình tự thực hiện.
1. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển.
2. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương.
3.Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi vòng 2, thời gian sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương.
4. Thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức, thực hiện nộp phí tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên./.

Nguồn tin: congthuongthainguyen.gov.vn