Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2024

06/06/2024

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp có vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
Thực hiện Kế hoạch số 2595/KH-SGTVT ngày 20/5/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh về Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh và Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt-Trung thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh năm 2024;
Thực hiện Công văn số 824/SNV-CCVC ngày 18/5/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh v/v hướng dẫn quy trình, thủ tục tổ chức tuyển dụng viên chức;
Thực hiện Công văn số 1178/SNV-CCVC ngày 29/5/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh v/v tham gia ý kiến về chỉ tiêu, cơ cấu, vị trí việc làm tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các ĐVSN thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2024.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh và Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt-Trung thuộc Sở GTVT năm 2024 như sau:

I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải là: 12 chỉ tiêu, trong đó:
1. Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh: 08 chỉ tiêu.
2. Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt-Trung: 04 chỉ tiêu.
II- TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng (xét tuyển) thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng (xét tuyển)
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
2.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.
(Chi tiết tại Biểu tổng hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo)

III- HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng tuyển dụng
1.1. Hình thức: Xét tuyển.
1.2. Nội dung tuyển dụng
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 27/12/2023) như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Các vị trí việc làm cần tuyển theo Biểu số 02 kèm theo Kế hoạch này có yêu cầu trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Nếu:
– Có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì được sử dụng thay thế, cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài (Anh, Trung Quốc 5 theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật;
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
– Không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng tuyển dụng tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Vấn đáp;
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
– Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi);
– Thang điểm thi vấn đáp: 100 điểm;
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi vấn đáp.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Trường hợp vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định người trúng tuyển.
– Người không được tuyển dụng trong kỳ xét tuyển viên chức này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV- TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYẾN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu do Sở Giao thông vận tải phát hành);
– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu do Sở Giao thông vận tải phát hành);
– Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng;
– Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
– 02 ảnh (4×6);
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
Lưu ý:
(1)- Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng;
(2)- Không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc xác nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp văn bằng, chứng chỉ thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;
(3)- Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo này và biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo để chọn vị trí, đơn vị sự nghiệp công lập dự tuyển và ghi các thông tin đúng, phù hợp với trình độ, chuyên ngành đăng ký dự thi và các yêu cầu khác trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tính đến thời gian nộp hồ sơ. Đề nghị thí sinh cung cấp chính xác và chịu trách nhiệm về số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân thường xuyên sử dụng để Hội đồng tuyển dụng viên chức liên hệ trong trường hợp cần thiết.
(4)- Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;
(5)- Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Hội đồng tuyển dụng, Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 31/5/2024 đến hết ngày 29/6/2024 (trong giờ hành chính).
3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh (Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Số điện thoại: 02033.846.413.
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tính theo dấu bưu điện) trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).
– Nếu quá thời hạn nhận hồ sơ đã thông báo, Sở Giao thông vận tải không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh theo quy định.
4. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:
– Phí tuyển dụng: Tạm thu 500.000 đồng/thí sinh/lần (dự kiến 100 thí sinh dự tuyển).
– Hình thức nộp phí: Chuyển khoản, cụ thể:
+ Tên tài khoản: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh; Số tài khoản: 05001016866889; Tại Ngân hàng: TMCP Hàng Hải Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ninh.

+ Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh; phí dự tuyển viên chức năm 2024.
V- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian: Trong tháng 7/2024.
2. Địa điểm: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh (Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
* Lưu ý: Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức đều được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Giao thông vận tải, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời.
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Sở Giao thông vận tải qua số điện thoại: 02033.846.413 để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: quangninh.gov.vn