Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020

11/01/2021

Căn cứ Thông báo số 52/TB-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

I. NHU CẦU VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

 

Tên phòng, ban, đơn vị cần tuyển

 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

 

Mã ngạch

Trình độ cần tuyển  

Chuyên ngành yêu cầu

 

Số lượng

 

Thanh tra Sở

 

Thanh tra

 

01.003

 

Đại học

 

Luật

 

4

Văn phòng Điều phối Chương

trình xây dựng nông thôn mới

 

Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới

 

 

01.003

 

 

Đại học

Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Kinh

tế Phát triển nông thôn

 

1

 

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Quản lý trồng trọt  

01.003

 

Đại học

Phát triển nông thôn và Khuyến nông  

1

Quản lý Bảo vệ thực vật  

01.003

 

Đại học

Trồng trọt; Nông học; Bảo vệ thực vật  

2

 

 

 

 

 

Chi cục Thủy lợi

Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông

thôn

 

 

01.003

 

 

Đại học

Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thủy lợi

– Thủy điện – Cấp thoát nước

 

2

Hành chính, tổng hợp  

01.003

 

Đại học

 

Luật

 

1

 

Kế toán

 

06.031

 

Đại học

Tài chính ngân hàng  

1

 

 

Các chuyên
Kiểm lâm 10.226 Đại học ngành Lâm

nghiệp (trừ “chế

6
biến lâm sản”)
 

 

Chi cục Kiểm

 

Kiểm lâm

 

10.228

Trung cấp Lâm nghiệp; Kiểm lâm  

2

lâm
Văn thư 02.007 Đại học Văn thư, lưu trữ 1
 

Quản trị công sở

 

01.004

 

Cao đẳng

 

Quản trị kinh doanh

 

1

 

Tổng cộng

 

22

 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1, Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:

 Văn bằng:

Có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 Chứng chỉ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B hoặc trình độ A2; Chứng chỉ TOEFL ITP 360 hoặc iBT 30 trở lên; Chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên; Chứng chỉ TOEIC 225 (chỉ gồm kỹ năng Nghe và Đọc) hoặc TOEIC 345 (bao gồm: Nghe và Đọc: 225; Nói: 70; Viết: 50) trở lên.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Ngoài ra, thông báo bổ sung các cơ sở đào tạo được tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao), cụ thể:

Từ ngày 08 tháng 9 năm 2020: công nhận chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Quy Nhơn cấp theo Công văn số 3465/BGDĐT-QLCL.

Từ ngày 28 tháng 8 năm 2020: công nhận chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao) do Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo Công văn số 1415/QLCL-QLVBCC.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn).

Hai ảnh cỡ 4×6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Các trường hợp sau đây được xem xét, cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển tại vòng 2.

IV.   CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN

1. Nội dung, hình thức thi

Vòng 1 – Thi trắc nghiệm trên máy vi tính Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2 – Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

2. Điều kiện miễn thi

Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.

V.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/01/2021 đến 17 giờ 00, ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng, … do Hội đồng tuyển dụng Thành phố quyết định và sẽ có thông báo cụ thể

Thông báo này được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn để tất cả thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được biết.

Nguồn tin: www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn