Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021

23/03/2021

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 12/3/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1.  Điều kiện tuyển dụng:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên. Riêng người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

– Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.   Số lượng người làm việc cần tuyển tương ứng với từng vị trí việc làm (02 người làm việc), bao gồm:

Vị trí việc làm viên chức Phòng Quan trắc và Phân tích: 02 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm Quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng III mã số V.06.05.14 theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT- BNV ngày 08/12/2015 về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường và theo chỉ tiêu tuyển dụng đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 12/3/2021 về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

 

Số TT

 

Phòng/đơn vị cần tuyển

 

Vị trí việc làm cần tuyển

 

Chỉ tiêu

 

Trình độ chuyên môn

 

Ngành/ chuyên ngành

 

Ngạch (mã số ngạch) dự tuyển

 

 

1

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Viên chức

Phòng Quan trắc và Phân

tích

 

02

người

 

Đại học trở lên

Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Địa lý học  

 

V.06.05.14

3.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thông tin liên hệ

Thời gian nhận: 30 ngày, từ ngày 22/3/2021 đến hết ngày 21/4/2021.

Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện

Biên, Số 315 đường Võ Nguyên Giáp, phường Him Lam, thành phố Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại 02153811328, email: stnmt@dienbien.gov.vn

4.    Hình thức và nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm xét tuyển

Hình thức và nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 12/3/2021 của Sở Nội vụ. Tổ chức xét tuyển theo 2 vòng:

+ Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

+ Vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc;

Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức thi vòng 2 theo hình thức phỏng vấn; Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Nội dung phỏng vấn là kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4.2  Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 06/5/2021 đến ngày 08/5/2021

– Địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, Số 315 đường Võ Nguyên Giáp, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nguồn tin: stnmt.dienbien.gov.vn