Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023

19/06/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Kế hoạch số 1535/KH-STNMT ngày 12/6/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và môi trường năm 2023.
Sở Tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Số lượng biên chế cần tuyển dụng
Số lượng biên chế cần tuyển dụng: 05 biên chế.
2. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng
– Mã VTVL 2.1; Tên VTVL: Đo đạc 02 người.
– Mã VTVL 2.4; Tên VTVL: Dịch vụ công 01 người
– Mã VTVL 2.10; Tên VTVL: Phân tích hóa – sinh 01 người
– Mã VTVL 2.14; Tên VTVL: Viên chức Bảo mật thông tin, quản lý trang thông tin điện tử của ngành 01 người.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, thành phần gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.
– 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin cá nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh).
– 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận).
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký, Hồ sơ dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 17/7/2023 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà số 02 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
– Nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
– Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
+ Vòng 2:
Hình thức thi: Phỏng vấn.
Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức vòng 2 sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: https://sotnmt.laichau.gov.vn/) và gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.
V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Kinh phí tuyển dụng viên chức sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh theo quy định.
2. Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu.
3. Thí sinh nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng; thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
4. Thí sinh nộp phí dự tuyển khi nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường qua số điện thoại 02133.791.905 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp năm 2023 để các cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết, đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: số 1194/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lai Châu; số 1711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh Lai Châu năm 2023; giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023 hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
Tổng số biên chế viên chức được giao của Sở năm 2023 là 81 biên chế, hiện nay có mặt 74 biên chế, thiếu 07 biên chế. Trong đó: Văn phòng Đăng ký đất đai 01 biên chế; Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường 03 biên chế; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên 02 biên chế và 01 biên chế HĐLĐ 161.
Trên cơ sở rà soát các VTVL còn thiếu, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và môi trường năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Tuyển dụng viên chức đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được phê duyệt năm 2023; người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG
1. Tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, dân chủ, công bằng và đảm bảo tính cạnh tranh, đúng quy định của pháp luật.
2. Phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu cần tuyển dụng viên chức của cơ quan.
3. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.
4. Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức.
III. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm tuyển dụng
– Mã VTVL 2.1; Tên VTVL: Đo đạc 02 người.
– Mã VTVL 2.4; Tên VTVL: Dịch vụ công 01 người
– Mã VTVL 2.10; Tên VTVL: Phân tích hóa – sinh 01 người
– Mã VTVL 2.14; Tên VTVL: Viên chức Bảo mật thông tin, quản lý trang thông tin điện tử của ngành 01 người.
(Có biểu Phụ lục VTVL kèm theo)
3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức (Thực hiện theo Điều 22, Luật Viên chức)
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ), cụ thể như sau:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký
a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP vào một vị trí việc làm, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
c) Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà số 02 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Thực hiện theo Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
7. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Điều kiện chung
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng (hoặc văn bằng, chứng chỉ khác theo quy định).
b) Điều kiện cụ thể
– Mã VTVL 2.1; Tên VTVL: Đo đạc: 02 người
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai, địa chính, trắc địa.
– Mã VTVL 2.4; Tên VTVL: Dịch vụ công: 01 người
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các nhóm ngành: quản lý tài nguyên nước, kỹ thuật tài nguyên nước, thủy văn và tài nguyên nước, quy hoạch quản lý tài nguyên nước.
– Mã VTVL 2.10; Tên VTVL: Phân tích hóa – sinh: 01 người
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Khoa học môi trường, biến đổi khí hậu.
– Mã VTVL 2.14; Tên VTVL: Viên chức Bảo mật thông tin, quản lý trang thông tin điện tử của ngành: 01 người
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Quản trị mạng; Công nghệ máy tính và tương đương.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
– Nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
– Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
+ Vòng 2:
Hình thức thi: Phỏng vấn.
Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
2. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức (theo Điều 12, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Phúc khảo
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.
V. THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
Thời gian tuyển dụng: Dự kiến trong Quý III năm 2023.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Văn phòng Sở sau khi có văn bản phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tham mưu cho Giám đốc Sở và Hội đồng tuyển dụng:
– Ban hành các văn bản thực hiện xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.
– Đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.
– Thu nhận, cập nhật, tổng hợp, lập danh sách Phiếu đăng ký dự xét tuyển dụng trình Hội đồng xét tuyển dụng.
– Tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức.
– Tham mưu ban hành quyết định tuyển dụng.
– Báo cáo kết quả tuyển dụng.
– Xây dựng kinh phí để tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2023 (nếu có).
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các phòng có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.
2. Trách nhiệm của Hội đồng xét tuyển viên chức
– Chịu trách trước Giám đốc Sở về công tác xét tuyển viên chức.
– Thực hiện xét tuyển viên chức theo đúng quy định.
– Lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.
– Xây dựng nội dung xét tuyển; xây dựng văn bản hướng dẫn thí sinh dự tuyển và hướng dẫn thí sinh tham gia dự tuyển; hướng dẫn nội dung ôn tập cho thí sinh dự tuyển.
– Báo cáo Giám đốc Sở xem xét, công nhận kết quả xét tuyển dụng.
– Công bố kết quả tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển viên chức (nếu có).
– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định (nếu có).
3. Giám đốc các đơn vị sự nghiệp của Sở ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào làm viên chức theo Quyết định của Giám đốc Sở.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  sotnmt.laichau.gov.vn