Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xét tuyển đặc cách vào viên chức năm 2020

19/06/2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về xét tuyển dụng đặc cách vào viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển dụng đặc cách vào viên chức như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người dự tuyển (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo) có đủ các điều kiện sau đây:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển; trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc chứng chỉ tin học A, B, C trước tháng 8 năm 2016).

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trình độ tương đương, cụ thể:

+ Khung bậc 2 (A2) trở lên hoặc chứng chỉ B trở lên; chứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc TOEIC đối với các chức danh tuyển dụng Tuyên truyền viên chính, Thư viện viên hạng III, Chuyên viên, Di sản viên văn hóa hạng III, Giáo viên THCS hạng II.

+ Khung bậc 1 (A1) trở lên hoặc chứng chỉ A trở lên; chứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc TOEIC đối với các chức danh tuyển dụng Văn thư trung cấp, Huấn luyện viên hạng III

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, đồng thời phải được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

– Số chỉ tiêu xét tuyển đặc cách vào viên chức: 01 chỉ tiêu, vị trí việc làm Huấn luyện viên môn Pencak Silat làm việc tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

– Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao, bằng cử nhân Huấn luyện viên.

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại điểm a (hoặc) điểm b, khoản 1, Mục 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Có một trong các trường hợp sau:

+ Những người có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình đội đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc).

+ Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực thể dục thể thao phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng:

Thực hiện xét tuyển đặc cách vào viên chức theo quy định tại điểm a (hoặc) điểm b, khoản 1, Mục 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nội dung xét tuyển dụng đặc cách vào viên chức

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và các điều kiện khác của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

3. Cách tính điểm

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển được thực hiện như sau:

– Điểm học tập (ĐHT) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp (ĐTN) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

b) Điểm sát hạch (ĐSH) về chuyên môn nghiệp vụ được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

c) Tổng điểm xét tuyển (TĐXT): Là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch tính theo quy định: TĐXT = ĐHT+ĐTN+(ĐSH x 2)

Đối với trường hợp được đào tạo theo hệ thống tín chỉ: TĐXT = ( Điểm hệ thống tín chỉ được quy đổi x 2) + (ĐSH x 2).

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019) có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng, do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản tự nhận xét đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môm, nghiệp vụ, quá trình công tác và hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

– Ba phong bì có dán tem ghi rõ nơi gửi là Sở VHTTD tỉnh Cao Bằng và nơi nhận là họ và tên, địa chỉ của người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Đối với người địa phương khác (tỉnh khác) phải có đơn cam kết phục vụ tại nơi đăng ký dự tuyển ít nhất 03 năm đối với nữ, 05 năm đối với nam.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì kích thước cỡ 32 cm x 22cm, mặt ngoài ghi “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VÀO VIÊN CHỨC, có họ, tên người dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ bên trong bì đựng hồ sơ.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

– Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

– Năng lực, k năng, nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí việc làm cần tuyển.

(Các tài liệu ôn tập trên được đăng tải trên trang điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: www. sovhtt.caobang.gov.vn).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

– Thời gian thông báo nhận hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trả lại những hồ sơ không trúng tuyển và kinh phí đã nộp dự tuyển.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Số 47 Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Thông báo này và các mẫu kèm theo được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL, địa chỉ: www. sovhtt.caobang.gov.vn, tại trụ sở cơ quan Sở VHTTDL, đăng tải trên Báo Cao Bằng và tại trụ sở làm việc của Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Mọi chi tiết xin liên hệ Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng (Qua phòng Tổ chức – Pháp chế) số điện thoại 0263.855561 trong giờ hành chính./.

Nguồn tin: sovhtt.caobang.gov.vn