Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

16/10/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2132/SNV-CCVC ngày 12/10/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Bá Thước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 2132/SNV-CCVC ngày 12/10/2020, giao chủ tịch UBND huyện Bá Thước căn cứ quy định pháp luật hiện hành, thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính sau;

1.1 Số lượng cần tuyển dụng: 03 người ( vị trí việc làm: 01 phụ trách thông tin tuyên truyền, 01 phụ trách di tích, du lịch; 01 người phụ trách văn hóa, văn nghệ.

1.2 Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu cụ thể vị trí việc làm:

– Vị trí thông tin – tuyên truyền: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Báo chí.

– Vị trí việc làm Di tích, lịch sử: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành quản lý nhà nước.

– Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc.

1.3 Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng; sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Bá Thước thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức; tổng hợp báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn