Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

31/07/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1589/SNV-CCVC ngày 29/7/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1589/SNV-CCVC ngày 29/7/2020 nêu trên; giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, căn cứ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh và chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2020, xem xét, quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm; cụ thể như sau:

1.1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu; vị trí việc làm: Phụ trách lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn:

– Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế đầu tư.

1.3. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn