Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021

09/06/2021

Căn cứ Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SCT ngày 18/3/2016 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các Cơ quan, Ban, Ngành và đơn vị sư nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Văn bản số 754/SNV-QLCB&CCVC, ngày 13/3/2019 của Sở Nội Vụ về việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định;

Căn cứ Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 11/01/2021 về việc Phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai năm 2021 (trong đó giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại 14 biên chế, hiện Trung tâm Xúc tiến Thương mại có 12 biên chế);

Căn cứ Công văn số 1978/SCT-VP ngày 26/04/2021 của sở Công Thương về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức trong chỉ tiêu phân bổ số lượng người làm việc năm 2021;

Trung tâm Xúc tiến Thương mại xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Số lượng người làm việc được giao năm 2021: 16 (người), trong đó:

– Số lượng biên chế viên chức được giao: 14 (người)

– Số lượng người làm việc hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018: 02 (người)

2. Số lượng người làm việc đã thực hiện đến thời điểm tháng 05/2021: 14 (người), trong đó:

– Biên chế viên chức: 12 (người)

– Hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018: 02 (người)

3. Nhu cầu tuyển dụng

– Để có đủ nguồn nhân lực thực hiện tốt, có hiệu quả công tác, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai cần tuyển dụng viên chức năm 2021: 02 người. Cụ thể:

Thứ

tự

Vị trí

 làm việc

Chức danh nghề nghiệp Trình độ Số lượng cần tuyển
Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
01 Phòng Tổ chức Hành chính – Tổng hợp Cán sự 02.007 Trung cấp văn thư, lưu trữ 1/6 Cơ bản 01
02 Phòng Hội trợ Triển lãm Chuyên viên 01.003 Đại học Kinh tế 2/6 Cơ bản 01

– Yêu cầu:

+ Trình độ trung cấp trở lên;

+ Chuyên ngành: Văn thư – Lưu trữ; Cử nhân kinh tế.

+ Trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B trở lên).

+ Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ A trở lên).

+ Số lượng cần tuyển 02 người theo Quyết định phân bổ biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021.

+ Đối với vị trí 1: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên (đối với cán sự).

+ Đối với vị trí 2: Ưu tiên ứng viên có trên 01 năm kinh nghiệm đối với công việc lập kế hoạch, tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện tuyển dụng: (căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Theo hình thức xét tuyển.

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Căn cứ Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. (Mức thu 500.000 đồng/hồ sơ).

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng:

– Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai (http://xttmdn.dongnai.gov.vn) (đồng gửi về Sở Nội vụ để thực hiện đăng trên website tỉnh) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng thông báo tối thiểu 30 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: Thời gian đăng thông báo tối thiểu 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

3. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị: Tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển.

4. Thời gian tuyển dụng: dự kiến ngày: 01/06/2021

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai (Lầu 4, số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai (Lầu 4, số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

VII. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Hội đồng tuyển dụng được thành lập theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm 05 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng

– Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng

– Ông Phạm Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính – Tổng hợp.

c) Ủy viênthư ký Hội Đồng

– Ông Nguyễn Tấn Thi, Chuyên viên – phòng Tổ chức, Hành chính – Tổng hợp.

d) Các y viên khác

– Ông Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai.

– Ông Giang Sơn Thọ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai. Kính báo cáo và đề nghị Sở Công Thương xem xét phê duyệt Kế hoạch và Thành lập Hội đồng tuyển dụng (xét tuyển) theo quy định.

Nguồn tin: xttmdn.dongnai.gov.vn