Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

25/06/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1216/SNV-CCVC ngày 17/6/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Như Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1216/SNV-CCVC ngày 17/6/2020 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Như Xuân; giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Như Xuân căn cứ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số

03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và chỉ tiêu biên chế được giao, số lượng người làm việc được phê duyệt năm 2020 để thực hiện tuyển dụng viên với các nội dung chính như sau:

1.1. Số lượng cần tuyển dụng:05 người

1.2. Vị trí việc làm cần tuyển:

– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):05 người

1.3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

– Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng III (mã số V.08.01.03) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).

2. Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát Trung tâm Y tế huyện Như Xuân thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn