Trường Mầm Non Thành Phố, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025

11/07/2024

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ vào Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ- CP ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch, công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Thông tư số 6/2020/TT- BNV);
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT- BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non công lập;
Căn cứ vào Thông tư số 08/ TT- BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (viết tắt là Thông tư số 92/2021/TT- BTC);

Căn cứ vào công văn số 3484/ SGDĐT- TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc hướng dẫn thực hiện tuyển dụng viên chức từ năm học 2024-2025 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Quyết định số 973/QĐ- SGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường mầm non Thành Phố;
Trường Mầm Non Thành Phố xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự và nhu cầu tuyển dụng
Trường Mầm Non Thành Phố được phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 1765/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Năm 2024 Trường Mầm Non Thành Phố được phân bổ số lượng người làm việc: 47 viên chức; số lượng người làm việc hiện có: 45 viên chức; số lượng người làm việc chưa sử dụng: 02 viên chức.
Sau khi rà soát đề án, danh mục, cơ cấu vị trí việc làm đã được phê duyệt và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, Trường Mầm Non Thành Phố tuyển dụng 02 viên chức, là giáo viên như sau:

STT Vị trí việc làm Trình độ, chuyên môn đào tạo Chức danh nghề nghiệp Mã số Số lượng Ghi chú
1 Giáo viên mầm non Cao    đẳng    chuyên ngành giáo dục mầm non trở lên Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 02
TỔNG 02

2. Nguyên tắc tuyển dụng
– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư số 6/2020/TT-BNV.
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập;
– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;
– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sẽ không hoàn trả lại sau khi đã đăng ký tham gia dự tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
– Không tiếp nhận bổ sung đối tượng ưu tiên, bổ sung hồ sơ sau khi công nhận kết quả tuyển dụng.
– Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
3.1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức
Trường hợp được đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trường đề nghị được tuyển dụng đội ngũ trẻ, năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, ưu tiên ứng viên có tuổi đời dưới 45 tuổi.
– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:

a) Có đơn đăng ký dự tuyển;
b) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
Trường hợp không được tham gia dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
3.2 Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Người dự tuyển vào vị trí việc làm Giáo viên, ngạch chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III- mã số V.07.02.26. Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 01/2021/ TT- BGĐDT, Điều 1 khoản 2 của Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều , của Thông tư 01/2021. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 cụ thể:
a) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (hoàn thành trong thời gian tập sự).
3.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Mục 3 Nghị dịnh số 115/2020/NĐ- CP, được sửa đổi bởi Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP về xét tuyển viên chức.
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Lưu ý: Trường Mầm Non Thành Phố khuyến khích thí sinh nộp phiếu dự tuyển qua đường bưu chính hoặc qua địa chỉ email công vụ của đơn vị: mnthanhpho@hcm.edu.vn
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Hình thức thi: Thi thực hành
+ Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thời gian thi thực hành 30 phút
– Thời gian vấn đáp: 15 phút
– Thang điểm (Thi thực hành,)100 điểm.
Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành (vòng 2)
5. Xác định người trúng tuyển: người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị dịnh số 115/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
Lưu ý: Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có); trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển; không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau; trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
6. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập:
6.1. Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban giám sát
Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Ban giám sát được thành lập và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 36 Chương III Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV.
6.2. Các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch; Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.
7. Hồ sơ dự tuyển viên chức
Người dự tuyển chuẩn bị 02 loại hồ sơ, cụ thể:
7.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP);
7.2. Bộ hồ sơ cá nhân, thành phần gồm (dùng cho người trúng tuyển viên chức):
1) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3) Đối với trường hợp được bố trí làm công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây đã đảm nhiệm đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định thì nộp bổ sung:
– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc tại đơn vị cũ.
– Bản sao Hợp đồng lao động/làm việc tại đơn vị cũ.
– Bản sao quá trình tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác
nhận.
Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì (đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng) công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đợn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

8. Quy trình, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức
Trường Mầm Non Thành Phố lập kế hoạch tuyển dụng và đăng thông báo tuyển dụng. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 thường xuyên được cập nhật trên trang thông tin điện tử theo liên kết: http://mnthanhpho.hcm.edu.vn từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tuyển dụng

STT Thời gian dkiến Bước Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện
1   Bước 1:

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và trình Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

Hiệu trưởng
2 Sau khi nhận được phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bước 2 Soạn thảo và đăng thông báo tuyển dụng Soạn thảo thông báo tuyển dụng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Đăng thông báo tuyển dụng trên báo Sài Gòn Giải Phóng trong một kỳ; công khai trên trang thông tin điện tử http://mnthanhpho.hcm.edu.vn và niêm yết tại trường Mầm Non Thành Phố ( Số 4 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Văn Phòng
3 Sau khi đăng Thông báo Bước 3:

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban giám sát

Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) viên chức, và Ban giám sát Hiệu trưởng
4  

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thành lập HĐTD

 

Bước 4

Thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thành lập các Ban/ Tổ:

1.   Tổ thư ký giúp việc

2.   Ban kiểm tra phiếu dự tuyển

3.   Ban đề thi

4.   Ban kiểm tra sát hạch

Chủ tịch Hội đồng
STT Thời gian dự kiến Bước Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện
5 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng Bước 5: Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ứng viên qua các hình thức nhận email công vụ : mnthanhpho@hcm.edu.vn

và tại văn phòng của nhà trường 4 Trần Quốc Thảo Phường Võ Thị Sáu Quận 3.

Thời gian nhận phiếu: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

Tổ giúp việc Ban giám sát Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển
6 Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận phiếu đăng Bước 6: Tổ chức vòng 1 Tổ chức xét tuyển Ban giám sát Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 .

Địa điểm: Trường mầm non Thành Phố Địa chỉ: 04 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

7 Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc vòng 1 Bước 7: Thông báo đến người có đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự Thi vòng 2 Thông báo kết quả vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 công khai trên trang thông tin điện tử

http://mnthanhpho.hcm.edu.vn và niêm yết tại bảng Thông báo của nhà trường tại 04 Trấn Quốc Thảo Phường Võ Thị Sáu Quận 3.TP HCM. (Hội đồng họp thông qua kết quả vòng 1, thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 được ghi nhận bằng biên bản trước khi gửi thông báo đến người dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng
 

STT

Thời gian dự kiến  

Bước

 

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện
8 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 Bước 8 Ban hành đề kiểm tra nghiệp vụ vòng 2 Xây dựng đề thi kiểm tra thi nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng. Ban giám sát Ban đề thi
9 Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2. Bước 9:

Tổ chức vòng 2

Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm: Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trẻ

Địa điểm: Trường Mầm Non Thành Phố 4 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu Quận 3

Ngay sau khi kết thúc xét tuyển vòng 2 Bàn giao kết quả tuyển dụng cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng Thư ký Hội đồng tuyển dụng
STT Thời gian dự kiến Bước Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện
10 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả của vòng 2 Bước 10:

Thông báo và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức họp thông qua kết quả tuyển dụng vòng 2 Thư ký Hội đồng tuyển dụng
Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả của vòng 2 Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng kèm hồ sơ minh chứng hợp lệ xem xét, quyết định. Hội đồng tuyển dụng
10 ngày kể từ ngày từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Thông báo kết quả tuyển dụng trên trang điện tử

http://mnthanhpho.hcm.edu.vn

Và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký

 

 

 

Hội đồng tuyển dụng

30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng ( Nộp bộ hồ sơ gồm các thành phần nêu tại mục

7.2 của Kế hoạch này

Người trúng tuyển

 

STT Thời gian dự kiến Bước Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện
11 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Bước 11: Ký kết hợp đồng làm việc – Trình Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định tuyển dụng; Gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. Hiệu trưởng
30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc Người trúng tuyển

10. Kinh phí tuyển dụng: Mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025 của Trường Mầm Non Thành Phố./.

Nguồn tin: mnthanhpho.hcm.edu.vn