Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

16/09/2020

Căn cứ Công văn số 2503/UBND-NV ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trường THCS Nguyễn Văn Luông năm 2020 (Đợt 1);

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6 có nhu cầu tuyển dụng: 01 giáo viên; 01 nhân viên, cụ thể:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Vị trí giáo viên:

Vị trí đăng ký dự tuyển Tên chức danh nghề nghiệp Mã số Số lượng
Giáo viên dạy ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 01
Tổng số 01

2. Vị trí nhân viên:

Vị trí đăng ký dự tuyển Tên chức danh nghề nghiệp Mã số Số lượng
Nhân viên thủ quỹ Nhân Viên 01.005 01
Tổng số 01

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện dự tuyển:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển thể hiện lý lịch rõ ràng; năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b. Đối tượng không được tham gia dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện dự tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cụ thể:

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

3. Quy định về chứng chỉ Ngoại ngữ Tin học:

3.1. Trình độ Ngoại ngữ:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, việc quy đổi các bằng cấp, chứng chỉ về ngoại ngữ được thực hiện như sau:

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

– Quyết định số 177/QĐ-TCCB ngày 30 tháng 01 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C.

– Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

– Đối với ngoại ngữ khác (chỉ công nhận 04 ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc):

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Lưu ý:

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15 tháng 5 năm 2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) phải được cấp trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Trình độ Tin học:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

– Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

4. Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh;

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

– Thí sinh đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sẽ không hoàn trả lại sau khi đã đăng ký tham gia dự tuyển.

– Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng:

– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: Căn cứ trên Phiếu đăng ký dự tuyển và kết quả sát hạch (thông qua hình thức phỏng vấn kiến thức và xử lý tình huống giảng dạy.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì thí sinh được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1, thí sinh được thông báo triệu tập tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

– Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có kết quả điểm phỏng vấn này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Ứng viên chuẩn bị hồ sơ. Tất cả các loại hồ sơ thực hiện trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, ứng viên in ra viết tay (theo mẫu đính kèm)

– Bản photo các văn bằng chuyên môn, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (thí sinh không tốt nghiệp ngành sư phạm), chứng chỉ Tin học, chứng chỉ ngoại ngữ; giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

– Bản photo chứng minh nhân dân.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Đối với thí sinh là viên chức có quá trình công tác trước khi tham gia dự tuyển đúng với chức danh và văn bằng chuyên môn đăng ký dự tuyển, có tham gia BHXH nộp bổ sung hồ sơ chứng minh quá trình công tác.

Lưu ý:

– Khi đến đăng ký, thí sinh mang theo giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đó.

– Thí sinh mang theo hồ sơ và các minh chứng bản chính có liên quan để đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

VI. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Trường THCS Nguyễn Văn Luông đăng báo Tuổi trẻ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị tại website http://thcsnguyenvanluong.hcm.edu.vn. Bắt đầu từ ngày 02/9/2020.

– Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đóng lệ phí dự tuyển tại trường THCS Nguyễn Văn Luông (Số 240/110 đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6) trong giờ hành chính. Bắt đầu từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 15/10/2020.

– Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: Sau khi có kết quả kiểm tra Vòng 1. Dự kiến ngày 13/11/2020.

– Thời gian tổ chức phỏng vấn: Sau ít nhất 05 ngày kể từ ngày thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển. Dự kiến ngày 21/11/2020.

– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: THCS Nguyễn Văn Luông (Số 240/110 đường Nguyễn Văn Luông Phường 11 Quận 6).

– Thời gian công bố kết quả: Chậm nhất là 10 ngày sau khi có kết quả của Hội đồng tuyển dụng. Dự kiến ngày 22/12/2020.

– Thời gian nhận nhiệm sở: Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Dự kiến ngày 01/01/2021.

* Lưu ý:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ tuyển dụng tại địa chỉ ebsite của trường THCS Nguyễn Văn Luông (http://thcsnguyenvanluong.hcm.edu.vn).

– Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và các hồ sơ bản chính liên quan trong suốt quá trình tham gia kỳ tuyển dụng.

– Trường hợp thí sinh không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

– Trong trường hợp số lượng người tham gia tuyển dụng có kết quả trúng tuyển (theo kết quả sơ tuyển của Hội đồng) chưa đạt được chỉ tiêu tuyển dụng theo kế hoạch, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ căn cứ tình hình thực tế để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo.

Các thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi có Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của Ủy ban nhân dân Quận 6./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thcsnguyenvanluong.hcm.edu.vn