Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025

08/07/2024

Kế hoạch số 286/KH-THPTND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của trường THPT Nguyễn Du về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025.
Trường THPT Nguyễn Du thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 07 người làm việc
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển: 07 vị trí, cụ thể:

STT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Mã số Số lượng Ghi chú
1 Giáo viên môn Toán Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
2 Giáo viên môn Ngữ văn Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 02
3 Giáo viên môn Lịch sử Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 02
4 Giáo viên môn Mỹ thuật Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
5 Giáo viên môn Âm nhạc Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
Vị trí việc làm Giáo viên bộ môn (Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III, Mã số: V.07.05.15):
Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:
a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du là đơn vị thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, ngoài các tiêu chuẩn đối với giáo viên theo quy định nêu trên, cần đảm bảo tiêu chí về trình độ ngoại ngữ và tin học như sau:
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 06/7/2024 đến 05/8/2024

– Địa chỉ tiếp nhận: Trường THPT Nguyễn Du – XX1 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại liên hệ: 0349517887 (gặp Thầy Tâm, bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển).
5. Hình thức, nội dung thi tuyển Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.
b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu bao gồm: hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực giáo dục, tìm hiểu thông tin về trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thi 60 phút.
– Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30
phút.
c) Kết quả thi vòng 1 được thông báo cho thí sinh được biết sau 1 ngày khi kết thúc
thời gian thi vòng 1 và nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thực hành.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, theo nội dung Chương trình GDPT 2018:
– Môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử: Sách Chân trời sáng tạo.
– Môn Âm nhạc, Mỹ thuật: Sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
c) Thời gian thi: 30 phút/người (Thí sinh có thời gian chuẩn bị là 15 phút)
d) Thang điểm: 100 điểm.
Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1 và Vòng 2.
6. Thời gian và địa điểm thi tuyển
– Thời gian Vòng 1: Ngày 08/08/2024
– Thời gian Vòng 2: Ngày 15/08/2024
(Kế hoạch tuyển dụng chi tiết, thông báo triệu tập thí sinh, thông báo kết quả được đăng nhập thường xuyên trên website của Trường THPT Nguyễn Du tại địa chỉ: http://thptnguyendu.hcm.edu.vn)

Nguồn tin: thptnguyendu.hcm.edu.vn