TT Trợ giúp pháp lý nhà nước – Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

05/08/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp công lập (số lượng người làm việc) các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020;

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.  Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng theo quy định của pháp luật để lựa chọn những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyền dụng.

Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và số lượng người làm việc được UBND tỉnh

II. NỘI DUNG

1. Số lượng người làm việc được giao: 19 người, theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh

2.  Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm: 07 viên chức

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm.

3.1.  Tiêu chuẩn chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

* Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2.  Tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí việc làm

Có bảng mô tả nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo

4.  Hình thức và nội dung tuyển dụng:

4.1.  Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo nhu cầu công việc trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị sự nghiệp đã được giao. Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1. Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyền.

Hình thức thi: Phỏng vấn

4.2.  Nội dung xét tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, gồm các nội dung sau:

Các nội dung liên quan đến Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các nội dung liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này sau khi đuộc Sở Nội vụ phê duyệt, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trợ giúp pháp lý nhà nước của Sở Tư pháp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn