UBND huyện Ba Vì, Hà Nội thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học năm 2024

04/04/2024

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố;
Căn cứ Công văn số 1515/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 266/UBND-SNV ngày 24/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông báo số 863-TB/HU ngày 29/3/2024 của Huyện ủy Ba Vì về việc Thông báo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khối trường học đợt 1 năm 2024.
Căn cứ Kế hoạch số: 171/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Ba Vì về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học trực thuộc UBND huyện Ba Vì năm 2024;
UBND huyện Ba Vì thông báo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học trực thuộc UBND huyện Ba Vì năm 2024 như sau:

1. Các chức danh thi tuyển
Thi tuyển đối với 05 chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học trực thuộc UBND huyện Ba Vì năm 2024 (Có Danh sách kèm theo)

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức tham gia thi tuyển: được quy định cụ thể theo Kế hoạch số: 171/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Ba Vì về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học trực thuộc UBND huyện Ba Vì năm 2024.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 02/4/2024 đến hết ngày 22/4/2024 tại phòng Nội vụ UBND huyện Ba Vì, địa chỉ: số 252 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Trên đây là Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học trực thuộc UBND huyện Ba Vì năm 2024. Thông báo này được đăng tin trên cổng thông tin điện tử huyện Ba Vì, niêm yết công khai tại phòng Nội vụ UBND huyện Ba Vì và gửi tới các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

*****Đính kèm:

Danh sách thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học

Nguồn tin: bavi.hanoi.gov.vn