UBND huyện Chợ Gạo, Tiền Giang tuyển dụng công chức CHT Ban chỉ huy Quân sự

08/05/2024

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 20219;
Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh.
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VÀ ĐƠN VỊ XÉT TUYỂN
1. Chỉ tiêu, số lượng công chức xét tuyển: 01 (một) chỉ tiêu:
2. Vị trí, đơn vị xét tuyển: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
b) Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Tiêu chuẩn dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh
2.1. Tiêu chuẩn chung:
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ giáo dục phổ thông và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa
bàn công tác;
– Ngoài những tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng vũ trang khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tín mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.
2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn:
+ Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
+ Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;
+ Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
Xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã được thực hiện theo 2 vòng, cụ thể như sau:
2.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị
trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2
a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút
chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
c) Thang điểm: 100 điểm
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và khoản 3, Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Cụ thể như sau:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Riêng Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên theo khoản 3.1 nêu trên chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển trong xét tuyển
4.1 Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 4.1 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển và bổ sung người trúng tuyển
5.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
5.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ thi tuyển tiếp theo.
5.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề so với kết quả xét tuyển của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu kèm theo Thông báo này)
– Trường hợp người đăng ký xét tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để dự xét tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Lưu ý:
– Hội đồng xét tuyển không trả lại hồ sơ đối với những người không trúng tuyển.
– Trường hợp thí sinh đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp, phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn hiệu lực) mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.
2. Thời gian, địa điểm và hình thức nhận hồ sơ:
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 04/5/2024 đến hết ngày 02/6/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
– Địa điểm tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Chợ Gạo hoặc gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Số 191, Ô 2, Khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. (Số điện thoại 02733. 653.618 – 0946. 462791 – Nguyễn Xuân Nhựt, chuyên viên Phòng Nội vụ).
3. Lệ phí đăng ký dự tuyển
– Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Tạm thu 500.000 đồng/ thí sinh dự tuyển. Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và nộp phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả phiếu và phí dự tuyển tại nơi nhận hồ sơ dự tuyển.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh sẽ thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạo (địa chỉ: chogao.tiengiang.gov.vn) sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ.
Lưu ý:
– Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và chỉ tiêu trong Thông báo này để đăng ký chính xác chức danh công chức cấp xã dự tuyển.
– Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển, thông báo về thời gian xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển và các thông báo khác liên quan đến xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện tại địa chỉ hhtp://chogao.tiengiang.gov.vn hoặc liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Chợ Gạo (số điện thoại: 02733.653.618 hoặc 0946.462791 gặp ông Nguyễn Xuân Nhựt).
– Đề nghị các thí sinh đăng ký xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển trên Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạo (chogao.tiengiang.gov.vn).
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo để các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người có nhu cầu dự xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Bình Thạnh được biết./.

Nguồn tin: chogao.tiengiang.gov.vn