UBND huyện Đăk Glei, Kon Tum tuyển dụng CHT quân sự cấp xã năm 2021

27/04/2021

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thông báo về việc tổ chức tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, Nghị định số 34/2019/TT-BNV ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Thông tư số 13/2019/TT- BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong đó, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập. Cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh đăng ký dự tuyển, cụ thể:

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với vị trí chức danh dự tuyển tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; tốt nghiệp đại học trở lên đối với vị trí chức danh dự tuyển tại các xã, thị trấn còn lại. Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là ngành Quân sự cơ sở theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 1176/UBND- KTTH ngày 12/4/2021.

– Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên (cấp trước ngày 10/8/2016).

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là trình độ ngoại ngữ bậc 1) hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên hoặc tương đương trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.  Tiêu chuẩn tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

2.1.  Tiêu chuẩn chung:

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 2 và năng lực thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

2.2.  Tiêu chuẩn cụ thể:

Đảm bảo các tiêu chuẩn theo Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ – Bộ Quốc phòng. Cụ thể:

Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;

Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Trường hợp nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Đối tượng xét tuyển: Căn cứ khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, việc tuyển dụng công chức cấp xã thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

– Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

– Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

– Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

II.   CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Số lượng, chỉ tiêu: Chỉ tiêu tuyển dụng vị trí, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trong năm 2021 là: 03 chỉ tiêu tại các xã Đăk Long, Đăk Nhoong và Thị trấn Đăk

2. Phương thức tuyển dụng: Với đặc điểm là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. UBND huyện Đăk Glei tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thông qua phương thức xét tuyển (Căn cứ Điều 6, Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ DỰ TUYỂN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Thẩm quyền tuyển dụng: Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Hồ sơ dự tuyển: Người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 14/4/2019 của Chính phủ);

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hợp pháp), chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

– Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

– 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ 4×6 ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người dự tuyển.

Tất cả giấy tờ nêu trên được đựng trong bao bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Người dự tuyển nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu. Không tiếp nhận các hồ sơ gửi theo đường bưu điện.

* Cơ quan phát hành hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei. Địa chỉ: Số 04 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

* Lưu ý:

Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ quy định.

Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển cho 01 vị trí việc làm (chức danh công chức cần tuyển dụng), trường hợp nếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc trong hồ sơ không ghi rõ vị trí việc làm dự tuyển thì xem như người đó không đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai giả mạo hồ sơ không đúng sự thật sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng, không được hoàn trả lại hồ sơ, lệ phí đã nộp dự tuyển và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển mới tốt nghiệp chưa nhận bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm học tập có xác nhận của đơn vị đào tạo. Trong thời hạn 06 tháng nếu người dự tuyển đã trúng tuyển và được quyết định tuyển dụng mà không cung cấp bằng tốt nghiệp thì hủy kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng.

4.  Cách xác định người trúng tuyển

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định;

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, theo yêu cầu của chức danh dự tuyển và ý kiến của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V.  NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 26/5/2021. Địa điểm tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei theo địa chỉ số 04, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon

2. Thời gian công khai danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Dự kiến ngày 25/5/2021.

3. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 26/5/2021 đến 31/5/2021.

4.  Kinh phí tổ chức tuyển dụng

Phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Ngân sách huyện cấp bù chi nếu nguồn thu phí dự tuyển không đủ chi cho các hoạt động tổ chức kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã của huyện.

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng công chức

Hội đồng tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã (nếu có) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei quyết định thành lập, làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phân công.

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc. Trong trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã dưới 20 người thì không phải thành lập Hội đồng tuyển dụng; Phòng Nội vụ giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng. Khi tổ chức tuyển dụng vẫn phải thành lập các Ban giúp việc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng (nếu có) và các Ban giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon

2.  Phòng Nội vụ huyện

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng (nếu có), các Ban giúp việc;

Là cơ quan Thường trực tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng (nếu có), các Ban giúp việc và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung công việc tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, thời gian và mục đích, yêu cầu đề ra.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết hoặc tham mưu giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển và sau xét tuyển.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng, quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, quyết định xếp lương;

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác tuyển dụng về Thường trực Huyện ủy, Sở Nội vụ theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan: Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng tuyển dụng (nếu có) và các Ban giúp việc;

4.  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở Ủy ban nhân xã, thị trấn và hội trường, nhà rông của thôn. Tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân trên địa bàn có con em đã tốt nghiệp có trình độ và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

Bố trí người hướng dẫn tập sự (nếu có) đối với người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã; theo dõi, đánh giá quá trình tập sự của công chức cấp xã.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

Trên đây là Thông báo tổ chức tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã năm 2021 của UBND huyện Đăk Glei; mọi chi tiết cần trao đổi, liên hệ về Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei, số điện thoại: 02603.834.191 để được hướng dẫn, giải đáp.

Nguồn tin: huyendakglei.kontum.gov.vn