UBND huyện Duy Xuyên, Hà Nam tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021

06/01/2022

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Kế hoạch số 9477/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 3 năm 2021); Ủy ban nhân dân huyện Thông báo việc xét tiếp nhận vào làm công chức như sau:

I. Đối tượng tiếp nhận vào làm công chức:

– Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

– Cán bộ, công chức cấp xã.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn:

1. Yêu cầu về thời gian công tác:

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP: Các đối tượng tiếp nhận vào làm công chức phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận vào làm công chức 

Đối với ngạch Chuyên viên: theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn khác:

– Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

– Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

III. Hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

– Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Bản sao các Quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch (hạng chức danh), xếp lương, nâng lương gần nhất, điều động, biệt phái.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

(Hồ sơ được lập thành 02 bộ)

IV. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự kiểm tra, sát hạch:

– Hồ sơ cá nhân đăng ký dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/01/2022.

V. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch:

Dự kiến tổ chức cuối tháng 01/2022.

VI. Hình thức và nội dung sát hạch:

– Hình thức sát hạch: thi viết, thời gian 120 phút.

– Nội dung sát hạch: theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

VII. Chỉ tiêu:

1.Số lượng chỉ tiêu đăng ký xét tiếp nhận vào làm công chức: 03 chỉ tiêu.

2.Vị trí việc làm và phòng ban dự kiến bố trí công tác:

2.1  Vị trí quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Chuyên ngành cần tuyển: Quản lý Tài nguyên rừng- môi trường

Ngạch công chức dự kiến bổ nhiệm: ngạch chuyên viên.

2.2. Vị trí Quản lý Giáo dục mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyên ngành cần tuyển: Sư phạm Mầm non

Ngạch công chức dự kiến bổ nhiệm: ngạch chuyên viên.

2.3. Vị trí Quản lý Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyên ngành cần tuyển: Kế toán

Ngạch công chức dự kiến bổ nhiệm: ngạch chuyên viên.

Trên đây là Thông báo việc xét tiếp nhận vào làm công chức của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên đợt 3 năm 2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (Phòng Nội vụ huyện; số điện thoại: 02353.877.579) để xem xét giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: duyxuyen.quangnam.gov.vn