UBND huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính cấp xã năm 2024

30/03/2024

Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp xã thuộc huyện Khánh Vĩnh năm 2024.
UBND huyện Thông báo tuyển dụng công chức hành chính cấp xã thuộc huyện Khánh Vĩnh năm 2024, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2024
1. Tổng số nhu cầu cần tuyển: 17 người, trong đó:
– Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: 03 chỉ tiêu
– Công chức Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu;
– Công chức Văn hoá – Xã hội: 04 chỉ tiêu;
– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 05 chỉ tiêu;
– Công chức Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu;
– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu;

Stt Chức danh công chức cần tuyển Chỉ tiêu Đơn vị có nhu cầu cần tuyển
 

1

 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

 

3

–   UBND xã Khánh Phú

–   UBND xã Sơn Thái

–   UBND xã Khánh Trung

 

2

 

Văn phòng – Thống kê

 

3

–  UBND xã Khánh Hiệp

–  UBND xã Khánh Thượng

–  UBND xã Khánh Trung

 

 

3

 

 

Văn hóa – Xã hội

 

 

4

–  UBND xã Khánh Hiệp

–  UBND xã Khánh Đông

–  UBND xã Liên Sang

–  UBND xã Giang Ly

4 Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường 5 –  UBND xã Khánh Trung

–  UBND xã Sông Cầu

–  UBND xã Khánh Thành

–  UBND xã Giang Ly

–  UBND xã Sơn Thái

5 Tài chính – Kế toán 1 –  UBND xã Khánh Phú
6 Tư pháp – Hộ tịch 1 –  UBND xã Khánh Bình

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển công chức theo quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Đối tượng dự tuyển: Những người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có nguyện vọng vào làm việc tại UBND cấp xã thuộc huyện Khánh Vĩnh.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo và báo cáo bằng văn bản để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Tiêu chuẩn dự tuyển:
Ngoài các điều kiện dự tuyển nêu trên, người dự tuyển công chức cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn chung đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và các tiêu chuẩn tại Điều 06 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:
a) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
b) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, phù hợp với chức danh công chức tuyển dụng, như sau:
– Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã: Thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định khác có liên quan đối với chức danh này.
– Chức danh Văn phòng – Thống kê: Tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các nhóm ngành đào tạo: Văn thư, Lưu trữ, Quản lý nhà nước, Luật, Kinh tế, Thống kê, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức Văn phòng – thống kê theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP;
– Chức danh Văn hóa – Xã hội: Tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các nhóm ngành đào tạo: Văn hóa, Thông tin, Truyền thông, Du lịch, Thể dục thể thao, Giáo dục, Triết học, Xã hội học hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức Văn hóa – xã hội theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP;
– Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn), Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã): Tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các nhóm ngành đào tạo: Địa chính, Đất đai, Trắc địa, Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Đô thị, Môi trường, Giao thông, Tài nguyên, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn), Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
– Chức danh Tài chính – kế toán: Tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các nhóm ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức Tài chính – kế toán theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp trung cấp luật trở lên, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (nếu có).
IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
d) Riêng Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã gồm:
a) Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 01 theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) vào một vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển. Người đăng ký phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu;
Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng với quy định thì Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển biết; đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo;
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;
c) 04 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 2 ảnh cỡ 4cm x 6cm (ghi rõ họ tên sau ảnh).
d) Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
2. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh công chức cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 chức danh cần tuyển hoặc 02 địa phương trở lên sẽ bị loại hồ sơ. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có). theo yêu cầu của vị trí chức danh công chức tuyển
dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN
1. Đối với các chức danh công chức cấp xã: việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
b) Vòng 2:
– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển các chức danh công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức cấp xã;
– Trường hợp có từ 02 người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh quyết định người trúng tuyển.
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự Ban chỉ huy Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định và có sự thống nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện;
– Trường hợp người trúng tuyển không đến nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng mà không có lý do chính đáng thì Chủ tịch UBND huyện hủy bỏ quyết định tuyển dụng; đồng thời ra quyết định tuyển dụng đối với người có đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn liền kề.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2024 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Hồ sơ trúng tuyển: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển đến Phòng Nội vụ huyện Khánh Vĩnh xuất trình bản chính
các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển dụng, xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), các giấy tờ có liên quan để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức cấp xã theo quy định.
5. Tiếp nhận vào làm công chức cấp xã:
a) Đối tượng tiếp nhận:
– Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
– Người thôi giữ chức vụ cán bộ ở cấp xã (trừ hình thức kỷ luật bãi nhiệm);
– Người đã từng là cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
b) Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được áp dụng quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

VII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo các quy định tại các Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.
1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian: từ ngày 26/3/2024 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 25/4/2024.
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Khánh Vĩnh, địa chỉ: Số 11, đường 2 tháng 8 thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3790 160.
2. Lệ phí xét tuyển: Mức thu dự kiến: 500.000 đồng/hồ sơ xét tuyển (áp dụng cho dưới 100 thí sinh đăng ký dự tuyển).
3. Sơ tuyển: Sau khi nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển, sẽ thực hiện thẩm tra hồ sơ, nhân thân, lịch sử chính trị, quan hệ xã hội trước khi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo thời gian quy định.

4.Thời gian, địa điểm tổ chức:
4.1. Xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện tại phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian dự kiến ngày 29 tháng 4 năm 2024.
4.2. Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển ở vòng 2, thời gian dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2024.
4.3. Ôn tập và thu lệ phí tuyển dụng: thời gian dự kiến từ ngày 04 tháng 5 năm 2024 đến 05 tháng 5 năm 2024 (tại UBND huyện Khánh Vĩnh).
4.4. Xét tuyển vòng 2: thời gian dự kiến từ ngày 25 tháng 5 năm 2024 tại UBND huyện Khánh Vĩnh.
4.5. Thông báo kết quả tuyển dụng: sau khi Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng, xác định người trúng tuyển.
Địa điểm nhận thông báo trúng tuyển: Phòng Nội vụ huyện Khánh Vĩnh, số 11, đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh.
Mọi thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển được Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính cấp xã năm 2024 được thông báo công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử huyện Khánh Vĩnh (https://khanhvinh.khanhhoa.gov.vn) và niêm yết công khai tại cơ quan Phòng Nội vụ, UBND huyện Khánh Vĩnh để người dự tuyển, các cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Khánh Vĩnh về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp xã năm 2024 của huyện Khánh Vĩnh./.

Nguồn tin: cchc.khanhhoa.gov.vn