UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

15/09/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị (sau đây viết tắt là Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013); Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 6 tháng đầu năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 01 trường hợp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vào làm công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang);

– Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Văn Diện, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Na Hang; số điện thoại liên hệ: 02073.864.889.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của huyện về Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020.

2. Phòng Nội vụ

– Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

– Thẩm định hồ sơ của người dự tuyển, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận công chức; báo cáo Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Thông báo công khai Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử huyện Na Hang.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan và niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở làm việc.

Trên đây là nội dung Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 6 tháng đầu năm 2020./.

*****Phụ lục chi tiết (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn