UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

28/02/2024

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Nam Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nam Giang năm 2024.
UBND huyện Nam Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nam Giang năm 2024, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Nhu cầu cần tuyển dụng gồm 09 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

STT Chức danh cần tuyển Đơn vị dự tuyển Chỉ tiêu tuyển dụng Trình độ cần tuyển Chuyên ngành cần tuyển (một trong các ngành) Ghi chú
1 Văn phòng – thống kê Thị trấn Thạnh Mỹ 1 Đại học Hành chính công
2 Tài chính – kế toán La Êê 1 Cao đẳng Kế toán tổng hợp
Chà Vàl 1 Đại học Các nhóm ngành về: Tài chính-kế toán, Kế toán, kiểm toán, tài chính-ngân hàng
Đắc Pre 1 Cao  đẳng Các nhóm ngành về: Tài chính-kế toán, Kế toán, kiểm toán, tài chính-ngân hàng
3 Văn hóa – xã hội Thị trấn Thạnh Mỹ 1 Đại học Công tác xã hội, Luật
Đắc Pre 1 Đại học Cử nhân Luật; các nhóm ngành liên quan đến chức danh công chức VH-XH.
4 Tư pháp- Hộ tịch Đắc Pring 1 Đại học Luật
Tà Pơơ 1 Đại học Luật
5 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Chơ Chun 1 Đại học Quân sự địa phương

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng dự tuyển:
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Nam Giang.
2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển công chức cấp xã huyện Nam Giang năm 2024 phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 10, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
3. Điều kiện chung
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức (theo Điều 10 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam).
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng, được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo quy định;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng
ký dự tuyển;
3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
– Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức, nội dung
1.1. Xét tuyển: Thực hiện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện việc xét tuyển đối với người có đủ tiêu chuẩn theo Quy định tại Điều 7 và khoản 1 Điều 10 Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.
1.2. Thi tuyển: Thực hiện tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển đối với người đăng ký dự tuyển các chức danh công chức: Văn phòng – thống kê; Tài chính – kế toán; Văn hóa – xã hội; Tư pháp- Hộ tịch.
Nội dung và thời gian thi: Thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ- CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; cụ thể thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1.2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ: Tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
e) Riêng đối với người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định của Chính phủ về kiểm định chất lượng đầu vào công chức mà tham gia thi tuyển công chức cấp xã thì không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
1.2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Viết.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) tại mục III cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức của từng địa phương.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
2.3. Người không trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng công chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
c) 04 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại; 04 ảnh màu cỡ 4 x 6cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh).
d) Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì cỡ 24x32cm.
* Lưu ý:
– Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 01 (một) chỉ tiêu (theo chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển trong Thông báo này), nếu vi phạm quy định sẽ không được tham gia thi tuyển hoặc hủy kết quả thi tuyển.
– Hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ không được dự tuyển hoặc kết quả tuyển dụng sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại huyện Nam Giang.
– Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ và lệ phí tại Phòng Nội vụ huyện Nam Giang; địa chỉ: Tổ dân phố Mực, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2024 đến hết ngày 30/3/2024 (Trong giờ hành chính).
4. Lệ phí tuyển dụng
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 500.000 đồng/thí sinh.

– Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ phiếu, phí dự tuyển sẽ được hoàn trả phiếu, phí dự tuyển tại nơi nhận hồ sơ dự tuyển.
– Lệ phí tuyển dụng nộp cùng lúc tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
– Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nam Giang sẽ có thông báo
đến thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh theo địa chỉ đăng ký).
– Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Nam Giang, Cổng thông tin điện từ huyện tại địa chỉ: http://namgiang.quangnam.gov.vn, Trụ sở UBND các xã, thị trấn.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nam Giang năm 2024. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ (hoặc qua số điện thoại 0235.792.159) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn.

Nguồn tiin: namgiang.quangnam.gov.vn