UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức nhân viên trường học năm 2021

20/10/2021

UBND huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 4 người, trong đó: 2 kế toán, 1 nhân viên thư viện, 1 nhân viên văn thư.

2. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18/10/2021.

3. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: hội trường số 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, số 209, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo; phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện và nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

Yêu cầu các thí sinh đến đăng ký dự tuyển phải tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo), SĐT: 0912 600968/ 0914 172378 để được hướng dẫn.

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện; Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng   Bộ   Nội   vụ   quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh;

Thực hiện Công văn số 5523/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục của huyện Thạch Hà; Công văn số 1598/SNV-CCVC ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Thạch Hà; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn được những viên chức có trình độ chuyên môn, đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và cho chủ trương tuyển dụng.

2.  Yêu cầu

Việc tuyển dụng thông qua Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập; người trúng tuyển do Hội đồng tuyển dụng báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, công nhận kết quả trúng tuyển.

Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh.

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đã phê duyệt và hướng dẫn tại Công văn số 5523/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục của huyện Thạch Hà; Công văn số 1598/SNV-CCVC ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Thạch Hà.

Những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật không được tham gia làm thành viên Hội đồng xét tuyển, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét tuyển.

II.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chỉ tiêu: 04 người, trong đó:

Kế toán: 02 người;

Nhân viên thư viện: 01 người;

Nhân viên văn thư: 01 người.

2.  Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

Vị trí việc làm kế toán: Chức danh kế toán viên trung cấp, mã số ngạch: 06.032.

Vị trí việc làm nhân viên thư viện: Chức danh thư viện viên hạng III, mã số ngạch: V.10.02.06.

Vị trí việc làm nhân viên văn thư: Chức danh văn thư viên trung cấp, mã số ngạch: 02.008.

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1 Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm kế toán:

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Vị trí việc làm nhân viên thư viện

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

Vị trí việc làm nhân viên văn thư

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh không được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển (thông tin cá nhân, gia đình, quá trình đào tạo, quá trình công tác, đối tượng ưu tiên).

5.  Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

30 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 18/10/2021 (Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

6.  Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển

Hội trường số 02, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, số 209, đường Lý Tự Trọng, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

7.  Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học được thực hiện bằng hình thức xét tuyển qua 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

8.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

9.  Hội đồng tuyển dụng và các Ban Giúp việc của Hội đồng

Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban đề thi; Ban kiểm tra sát hạch; Tổ thư ký giúp việc.

Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức kiểm tra, sát hạch theo quy chế;

Báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả xét tuyển, xét tuyển;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển;

Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng tuyển dụng thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát, Tổ Thư ký giúp việc theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Trong thời gian làm việc, Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu, tài khoản của của UBND huyện để giao dịch.

10.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

11.  Hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, công chứng.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND huyện phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

12.  Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

Thời gian tổ chức tuyển đảm bảo thời gian theo quy định hiện hành (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tuyển dụng bằng văn bản).

13. Lệ phí tuyển dụng: Không thu lệ phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng: Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng đúng quy định.

Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí thực hiện việc tuyển dụng theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện: Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin về các nội dung theo Kế hoạch tuyển dụng và các nội dung khác cần công khai trong quá trình tổ chức tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng: Tổ chức tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế được UBND huyện ban hành.

Ban Giám sát do UBND huyện thành lập: Giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch này.

Các đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện để xem xét, điều chỉnh bổ sung phù hợp.

Nguồn tin: thachha.hatinh.gov.vn