UBND phường 4, TP. Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2021

08/06/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 516/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 2360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND Phường 4, thành phố Vũng Tàu năm 2021.

Ủy ban nhân dân Phường 4 thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường 4 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ tiêu chuẩn theo quy định.

– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu: 02 người thuộc khối Đảng và chính quyền.

 

 

STT

 

 

Chức danh

 

 

Được giao

 

 

Hiện có

Chỉ tiêu tuyển

dụng

 

 

Ghi chú

1 Phụ trách Kinh tế 03 2 01
 

2

Phụ trách kiểm tra Đảng ủy  

01

 

0

 

01

Tổng cộng 04 02 02

 

3. Tiêu chuẩn chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

 3.1.  Tiêu chuẩn chung: 

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu- nhiệm vụ, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

3.2.  Tiêu chuẩn cụ thể:

3.2.1 Chức danh phụ trách Kinh tế (lĩnh vực Đô thị, xây dựng, Địa chính, môi trường):

Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Về trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc được đảm nhận về: Địa chính, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường.

Về trình độ lý luận chính trị: sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên.

3.2.2. Đối với chức danh Phụ trách Kiểm tra Đảng ủy:

Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Về trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên những chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm.

Về trình độ lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên.

4. Thời gian,địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ và thông báo tuyển dụng:

 Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc từ ngày 02/6/2021 đến hết ngày 17/6/2021 (trừ ngày Thứ 7, chủ nhật).

Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Văn phòng UBND Phường 4: Địa chỉ: 68 Cô Giang, Phường 4, thành phố Vũng Tàu.

Thông báo tuyển dụng: UBND phường 4 thông báo công khai trên website thành phố Vũng Tàu tại địa chỉ: vungtau.baria-vungtau.gov.vn, trụ sở làm việc của UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu.

5. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

5.1.  Hồ sơ xét tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 kèm theo Kế hoạch này).

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu số 2 kèm theo Kế hoạch này) có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cm x 6cm).

5.2.  Tổ chức xét tuyển: 

5.2.1 Nội dung xét tuyển: 

Xét kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển).

Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

*  Cách tính điểm: 

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả tổng điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm phỏng vấn (hệ số 2). Trong trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) và điểm phỏng vấn (hệ số 2).

Các trường hợp được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển: Người đăng ký xét tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng 01 bậc cộng thêm 05 điểm; cao hơn 02 bậc công thêm 10 điểm.

6.  Xác định người trúng tuyển: 

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm phỏng vấn chưa nhân hệ số 2).

+ Có kết quả tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu chức danh được tuyển dụng.

Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Vợ, chồng, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Việt Nam;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người có trình độ chuyên môn cao hơn;

+ Người dự tuyển là nữ.

Trong trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển thông qua phỏng vấn trực tiếp.

7.  Thông báo kết quả tuyển dụng: 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển, Ủy ban nhân dân Phường 4 niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Phường 4 và gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn