UBND phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2021

08/06/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 516/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc UBND phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu.

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường Thắng Tam năm 2021;

Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển:

-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 01 vị trí

2.   Hình thức tuyển dụng:

Bầu cử theo Điều lệ Đoàn đối với chức danh: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3.   Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, chức danh dự tuyển

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

– Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.   Tiêu chuẩn xét tuyển:

4.1 Tiêu chuẩn chung:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

4.2  Tiêu chuẩn cụ thể:

– Về trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhận.

– Về trình độ lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với trình độ tương đương trung cấp trở lên theo chương trình đối với chức danh đang đảm nhiệm.

– Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên.

– Về độ tuổi: Đủ 21 tuổi trở lên và không quá 25 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu

– Giới tính: Nam, Nữ

-Có kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn

5.   Hồ sơ xét tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cmx6cm).

– Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đựng hồ sơ (theo mẫu).

6.   Nội dung xét tuyển:

Xét các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3, 4 Thông báo này.

7.   Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 28/5/2021 đến hết ngày 12/6/2021 ( trừ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết).

Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Văn phòng-Thống kê UBND phường Thắng Tam. Địa chỉ: 148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Điện thoại: 3524300 (gặp Hạnh)

Thông báo này được đăng công khai tại cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh không dây của UBND phường Thắng Tam và được niêm yết tại trụ sở UBND phường Thắng Tam.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn