UBND quận Cái Răng, Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 1 năm 2020

19/03/2020

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 1 năm 2020;

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng thông báo nội dung xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

1. Số lượng cần tuyển: 21 chỉ tiêu.

2. Vị trí cần tuyển:

UBND quận Cái Răng, Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 1 năm 2020

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

– Từ đủ 18 tuổi và không quá 40 tuổi;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí

a) Người dự tuyển vị trí việc làm kế toán

– Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên (Quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 174/2016/NĐ-CP );

– Có ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

b) Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên mầm non

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

c) Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên tiểu học

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

d) Tiêu chuẩn về vị trí Nhân viên thư viện

– Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển (02 bộ)

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

– Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu đính kèm, có dán ảnh màu 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét  tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao – hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

c) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ hủy kết quả tuyển dụng nếu phát hiện hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ VÀ NHẬN HỒ SƠ; THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ

– Địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, địa chỉ số 02 Trưng Nữ Vương, khu vực Thị Trấn, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

– Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 10/4/2020

2. Lệ phí xét tuyển

Tạm thu 500.000 đồng /thí sinh cho số lượng dự kiến dưới 100 thí sinh (mức thu tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển; trường hợp thay đổi số lượng dự xét tuyển, mức thu sẽ điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thí sinh đóng lệ phí khi nộp hồ sơ.

3. Thời gian phỏng vấn và công bố kết quả xét tuyển

– Ngày 18 đến ngày 20/4/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau) thí sinh tham dự vòng 2 tập trung tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng để nghe phổ biến nội quy, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung trước khi phỏng vấn.

– Ngày 25/4/2020 đến ngày 26/4/2020, tổ chức xét vòng 2.

Địa điểm: tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;

Địa chỉ: số 02 Trưng Nữ Vương, khu vực Thị Trấn, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

– Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến là ngày 08/5/2020.

Thông báo xét tuyển được thông báo công khai trên Đài Truyền thanh quận;

Trang thông tin điện tử quận tại địa chỉ: http://cantho.gov.vn/wps/portal/ cairang,

niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Giáo dục và Đào tạo quận qua số điện thoại 0292.3846133 để được hướng dẫn.

Để kịp thời nắm bắt thông tin về xét tuyển, đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi thông báo về xét tuyển được đăng trên Trang Thông tin điện tử quận Cái Răng tại địa chỉ: http://cantho.gov.vn/wps/ portal/cairang.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 1 năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện./.

Nguồn tin: cantho.gov.vn