UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021

19/03/2021

Căn cứ điểm e khoản 2 Mục V Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng, Sở Nội vụ thông báo như sau:

1.   Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại vị trí việc làm: Quản lý công sản (nhóm 7) của Phòng Quản lý Giá – Công sản, Sở Tài chính (kèm theo Biểu số 01).

2.    Điều chỉnh nội dung “mô tả công việc” và “các chuyên ngành cần tuyển” tại vị trí việc làm: Thanh tra (nhóm 12) của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

–   Điều chỉnh nội dung mô tả công việc thành: “Thực hiện thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngành kế hoạch và đầu tư; Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực ngành kế hoạch và đầu tư; Thực hiện công tác pháp chế, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở”.

–   Điều chỉnh các chuyên ngành cần tuyển từ “Luật” thành “Kinh tế hoặc Luật các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Tài chính, ngân hàng, kinh doanh”. (Kèm theo Biểu số 02).

3.   Điều chỉnh trình độ cần tuyển tại vị trí việc làm: Văn thư (nhóm 4) của Văn phòng Sở Xây dựng từ “Đại học” thành “Trung cấp trở lên” (kèm theo Biểu số 03).

 4.   Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

–    Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đăng tải công khai nội dung Thông báo này để mọi người quan tâm biết đăng ký dự tuyển.

–   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Thông tin đăng tải nội dung Thông báo này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

–   Các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở của cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển.

–   Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng hướng dẫn tại Thông báo số 508 /TB-SNV ngày 15/3/2021 của Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2021.

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và mọi người quan tâm được biết, phối hợp thực hiện.

***** Tài liệu đính kèm:

– Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức Sở Tài chính: Biểu số 01 (STC) – Kèm theo TB 518

– Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư: Biểu số 02 (SKHĐT) – Kèm theo TB 518

– Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức Sở Xây dựng: Biểu số 03 (SXD) – Kèm theo TB 518

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: binhthuan.gov.vn