UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021

06/01/2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 120 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn