UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

06/01/2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn