UBND tỉnh Hậu Giang thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021

18/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2021, theo đó tỉnh Hậu Giang tuyển dụng 69 biên chế công chức khối nhà nước và 26 biên chế công chức khối đảng, đoàn thể.

Tuy nhiên do có một số cơ quan, đơn vị đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng và điều chỉnh ngành nghề đào tạo để đảm bảo phù hợp vị trí việc làm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng và thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức (sau khi điều chỉnh), cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Khối Nhà nước: 73 (bổ sung 02 vị trí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; 02 vị trí tại UBND thành phố Vị Thanh; Điều chỉnh vị trí và chuyên ngành tuyển dụng tại Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

Khối Đảng, đoàn thể: 26 (Điều chỉnh chuyên ngành tuyển dụng tại vị trí chuyên viên Thị ủy Long Mỹ từ chuyên ngành “Hành chính; Luật; Ngữ văn” thành “các ngành khối kinh tế”)

2.  Thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ thi:

Thông báo và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức: dự kiến từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 11/7/2021.

Ôn thi: dự kiến vào ngày 17 và 18/7/2021.

Tổ chức kỳ thi: dự kiến vào ngày 24 và 25/7/2021.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2021 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên địa chỉ website: https://sonoivu.haugiang.gov.vn (Vào mục Thông tin tuyển dụng).

Đồng thời, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Nội vụ đề nghị các cá nhân có nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện về Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ Hậu Giang.

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm khối Nhà nước

– .Phụ lục điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm khối Đảng, Đoàn thể

Phiếu đăng ký dự tuyển

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan có liên quan và cá nhân có nhu cầu được biết, để đăng ký dự tuyển.

>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: sonoivu.haugiang.gov.vn