UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

25/09/2021

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 là 570 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Sở Y tế: 549 chỉ tiêu, gồm:

Chuyên môn y, dược hạng III: 228 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 1).

Chuyên môn y, dược hạng IV: 196 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 2).

Dân số: 68 chỉ tiêu gồm: dân số viên hạng III: 30 chỉ tiêu; dân số viên hạng IV: 38 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 3).

Hành chính: 57 chỉ tiêu gồm: hạng III: 45 chỉ tiêu; hạng IV: 12 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 4).

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 17 chỉ tiêu gồm:

Chuyên môn y, dược hạng III: 03 chỉ tiêu

Chuyên môn y, dược hạng IV: 14 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 5).

3. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: 04 chỉ tiêu, gồm:

Chuyên môn y, dược hạng III: 04 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục 6).

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: soyte.quangnam.gov.vn

>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2021