UBND TP. Kon Tum tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, phường năm 2021

13/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 và Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND thành phố Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 của UBND các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum; UBND thành phố Kon Tum thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021 của UBND các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum, như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.  Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1 Tiêu chuẩn chung

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ), sau đây gọi tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

2.2.  Tiêu chuẩn cụ thể

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo: Theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã (Có Phụ lục kèm theo).

Trình độ tin học: Được cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản1 trở lên (chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản2).

* Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

II. Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã:

Số lượng chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu (Có Phụ lục kèm theo).

III. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển dụng:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển gửi kèm theo)3 và 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc (nếu có); 02 ảnh thẻ 4×64 (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh thẻ).

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí công chức cấp xã theo thông báo này (01 trong 03 chỉ tiêu); trường hợp người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí công chức cấp xã trở lên theo thông báo này (trong 03 chỉ tiêu) thì UBND thành phố sẽ loại khỏi danh sách đăng ký dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy Trưởng quân sự:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc (nếu có); 02 ảnh thẻ 4×6.

3. Lệ phí tuyển dụng: Không.

4. Địa điểm và thời hạn tiếp nhận:

Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum, số 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại 550.222

Thời hạn tiếp nhận: Từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 01/11/2021, trong giờ hành chính.

V.  Nội dung xét tuyển và xác định người trúng tuyển

Thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố).

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI.  Giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

Phòng Nội vụ thành phố: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Phát hành các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng theo quy định.

Trung tâm Văn hóa TTDL&TT thành phố: Đăng Thông báo này trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Kon

UBND các xã, phường: Niêm yết công khai thông báo này tại Trụ sở làm việc của UBND xã, phường.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021 của UBND các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum của UBND thành phố Kon Tum.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kontumcity.kontum.gov.vn