word-the-cao

100 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo

Giá: 40,000

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Nghiệp vụ chuyên ngành: Giáo dục và Đào tạo

 

 

Stt

 

Câu hỏi

Phương án

1

Phương án

2

Phương án

3

Phương án

4

 

 

 

1

 

Theo Luật Giáo dục 2005, tổ chức loại hình nhà trường nào sau đây không trong hệ thống giáo dục quốc dân:

 

 

 

Trường dân lập

 

 

 

Trường tư thục

 

 

Trường bán công

 

 

Trường công lập

 

 

 

2

Theo Luật Giáo dục năm 2005, Chọn cụm từ sau điền vào chỗ trống:

Giáo dục phổ thông không bao gồm giáo dục:………..

 

 

 

THPT

 

 

 

Mầm non

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

THCS

 

 

 

3

 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định điều lệ nhà trường có mấy nội dung chủ yếu:

 

 

 

7

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

4

 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định Hội đồng nhà trường có bao nhiêu nhiệm vụ:

 

 

 

7

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

5

 

 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây:

 

 

 

Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt

 

Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

Đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng

 

 

 

Tất cả các phương án còn lại

 

 

6

 

Luật Giáo dục năm 2005 qui định nhà giáo có bao  nhiêu nhiệm vụ:

 

 

5 nhiệm vụ

 

 

6 nhiệm vụ

 

 

7 nhiệm vụ

 

 

8 nhiệm vụ

 

 

7

 

Luật Giáo dục năm 2005 qui định nhà giáo có bao nhiêu quyền:

 

 

6 quyền

 

 

7 quyền

 

 

5 quyền

 

 

4 quyền

 

 

 

 

8

Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 75 Luật Giáo dục năm 2005 : Nhà giáo không được  có  các  hành  vi  sau  đây:

……buộc học sinh học thêm để thu tiền

 

 

 

 

Ràng

 

 

 

 

Trói

 

 

 

 

Ép

 

 

 

 

Bắt