word-the-cao

200 câu hỏi môn Tin học ôn thi công chức, viên chức

Giá: 10,000

Câu hỏi Tin học ôn thi công chức, viên chức

 

1. Trong hệ điều hành Windows XP, cấu trúc tên của tập tin gồm mấy phần?

2. Trong hệ điều hành Windows XP, để thiết lập lại ngày/giờ hệ thống, ta thực hiện:

3. Trong hệ điều hành Windows XP, để thiết lập lại cách biểu diễn ngày/giờ hệ thống, ta thực hiện:

4. Trong hệ điều hành Windows XP, trên mỗi ổ đĩa có một thư mục chung, thư mục này được gọi là?

5. Trong hệ điều hành Windows XP, thư mục đang làm việc được gọi là thư mục?

6. Nhiệm vụ quan trọng của Windows XP là?

7. Trong hệ điều hành Windows XP, muốn xem danh sách các máy in đã được cài đặt, ta thực hiện?

8. Trong hệ điều hành Windows XP, trên màn hình desktop có mấy loại biểu tượng?

9. Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

10. Thiết lập cỡ giấy mặc định cho máy in, ta thực hiện:

11.Trong hệ điều hành Windows XP, sử dụng tổ hợp phím nào sau đây để chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy?

12. Trong môi trường hệ điều hành Windows XP, bạn có thể cùng lúc:

13. Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

14. Tổ hợp phím nào sau đây cho phép đóng chương trình đang bị treo mà không phải khởi động lại máy tính?

15. Muốn thiết lập một máy in thường xuyên sử dụng là máy in mặc định, ta thực hiện?

16. Khi làm việc với hệ điều hành Windows XP, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng:

17. Trong Windows XP, muốn thêm một biểu tượng Shortcut của chương trình trên thanh công cụ Quick Launch, ta thực hiện?

18. Trong Windows XP, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

19. Trong hệ điều hành Windows XP, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

20. Cấu trúc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức thư mục và file trong hệ điều hành Windows XP?