word-the-cao

200 câu hỏi Tin học văn phòng ôn thi công chức, viên chức năm 2017

Giá: 10,000

1. Để mở một chương trình Microsoft Word 2007, ta dùng cách nào sau đây?

2. Để tắt/thoát chương trình Microsoft Word 2007, ta dùng cách nào sau đây?

3. Trong Microsoft Word 2007, khi thực hiện thao tác chọn Office Button\New\Blank document\Create để làm gì?

4. Trong Microsoft Word 2007, khi đang soạn thảo văn bản, muốn mở nhanh một tài liệu có sẵn trong ổ đĩa ta sử dụng tổ hợp phím tắt nào sau đây?

5. Trong Microsoft Word 2007, muốn thiết lập chế độ lưu văn bản soạn thảo vào một thư mục định sẵn cần thực hiện cách nào?

6. Trong Microsoft Word 2007, muốn thiết lập thời gian tự động lưu văn bản khi soạn thảo thì phải dùng chức năng nào sau đây?

7. Trong Microsoft Word 2007, để thực hiện mã hóa văn bản ta làm cách nào sau đây?

8. Trong Microsoft Word 2007, muốn thêm chữ ký điện tử vào văn bản ta sử dụng:

9. Trong Microsoft Word 2007, khi thao tác chọn Office Button\ Save hoặc Save as… để thực hiện:

10. Trong Microsoft Word 2007, tổ hợp phím Ctrl + P để thực hiện:

11. Trong Microsoft Word 2007, muốn soạn thảo đồng thời các phần khác nhau của cùng một văn bản bằng cách tách cửa sổ soạn thảo thành 2 cửa sổ, chúng ta thực hiện theo cách nào sau đây?

12. Trong Microsoft Word 2007, khi đang soạn thảo văn bản, muốn đánh dấu (bôi đen) một đoạn nhanh bằng cách nháy chuột, ta thực hiện:

13. Trong Microsoft Word 2007, bấm Ctrl + H sẽ mở bảng Find and Replace, chức năng Replace trong đó có tác dụng gì?

14. Trong Microsoft Word 2007, để thực hiện tìm kiếm nhanh ta sử dụng tổ hợp phím tắt nào?

15. Trong Microsoft Word 2007, muốn đổ màu nền (Background) cho văn bản, ta thực hiện cách nào?