word-the-cao

3 đề thi Tổng cục Thuế năm 2014 môn Kiến thức chung

Giá: 10,000

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG

(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế, chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên)

Thời gian: 180 phút.

Câu 1: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về kinh tế?

Câu 2: Căn cứ vào nội dung kinh tế, những khoản thu ngân sách nhà nước ở nước ta bao gồm những khoản nào? Trong các khoản thu sau đây, hãy chỉ ra một khoản thu không phải của ngân sách nhà nước, giải thích tại sao?

– Thu học phí

– Thu từ thuê tài sản nhà nước

– Thu từ viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước cho Chính phủ Việt Nam

– Thu hồi tiền cho vay cảu Nhà nước (cả gốc và lãi)

Câu 3: Quyền của cán bộ, công chức được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Câu 4: Theo Anh/Chị, trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng cục Thuế có trách nhiệm trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các loại văn bản nào?