pdf-nạp thẻ

30 Đề thi và đáp án thi tuyển chức danh nhân viên y tế

Giá: 50,000

Tài liệu dài 93 trang, gồm 30 Đề thi và đáp án thi tuyển chức danh nhân viên y tế.

Bao gồm nội dung các tài liệu:

– Luật Viên chức ngày 15/11/2010

– Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT Quy định về công tác y tế trường học

– Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

– Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

– Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Tham khảo tài liệu: 

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 1

Chức danh: Nhân viên Y tế

Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ?  

Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày quy định về Nhân viên làm công tác y tế được quy định tại Điều 5 Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ?

 Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế được quy định tại Điều 6, về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ?

 

ĐÁP ÁN ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 1

Chức danh: Nhân viên Y tế

Câu 1. Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010:

Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

– Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

– Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

– Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

– Khi phục vụ Nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng Nhân dân;

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với Nhân dân;

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

– Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Câu 2. Theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Nhân viên làm công tác y tế:

– Số lượng nhân viên làm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên; Được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và địa phương tổ chức.

– Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non nhất thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học.

– Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh còn phải kiêm nhiệm các công việc khác theo quy định; Được hưởng lương, các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Câu 3. Theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế

– Mỗi trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ có một phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế (Phòng Y tế) trong khu vực hành chính đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, diện tích từ 12m2trở lên, thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế.

– Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bố trí địa điểm để thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.