word-the-cao

Bộ câu hỏi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

Giá: Miễn phí!

Bộ câu hỏi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp bao gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án như sau:

Câu 1: Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh quy định số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà người thành lập doanh nghiệp phải nộp là:

a. 01 bộ

b. 02 bộ

c. 03 bộ

d. Tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

 

Câu 2: Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh không bao gồm:

a. Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

b. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở cấp tỉnh

c. Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

d. A và B

 

Câu 3: Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp là:

a. Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

b. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở cấp tỉnh

c. Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

d. Tất cả các phương án trên

 

Câu 4: Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh là:

a. Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

b. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở cấp tỉnh

c. Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

d. Tất cả các phương án trên

 

Câu 5: Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

a. 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

b. 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

c. 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

d. 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ