pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung 2023

Giá: 240,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung 2023 bao gồm 3040 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên đề cương ôn thi công chức của Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh năm 2023. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

I. PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

– Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 – Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

– Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

II. PHẦN ĐOÀN THỂ

– Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX) (2019);

– Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) (2020);

– Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) (2018);

– Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Khóa XI) (2017);

– Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (khóa XIII) (2022).

III. PHẦN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

– Hiến pháp năm 2013;

– Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Tổ chức Quôc hội;

– Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Tổ chức Chính phủ;

– Văn bản hợp nhất số 22/VBHN VPOH ngày 16/12/2019 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

– Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Cán bộ, công chức;

– Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 15/1/2020 Luật phòng, chồng tham nhũng;

– Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

IV. PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

– Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành
chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2030./

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tp.Hồ Chí Minh 2023

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung