pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung 2023

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung 2023 bao gồm 2266 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên đề cương ôn thi công chức của Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh năm 2022. Tuy nhiên, khi nào nhận được đề cương của năm 2023 chúng tôi sẽ cập nhật bản mới nhất. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2013.
3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

5. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

11. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

12. Quyết định 3637/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2030

13. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

14. Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội: Tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh

15. Bài báo “ Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

18. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tp.Hồ Chí Minh 2023

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung