Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh thi tuyển các chức danh

23/06/2023

Ngày 22/6, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 277-TB/BTCTU về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo thông báo đối tượng tham gia thi tuyển: Cán bộ, công chức trong quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong quy hoạch các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành; trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2026, có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn: Đối tượng đăng ký dự thi để bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải bảo đảm tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quy định tại Phần I và mục 5.2, phần II, Quy định số 2129-QĐ/TU ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tiêu chuẩn sau:

Trình độ chuyên môn: Từ đại học trở lên phù hợp với vị trí chức danh bổ nhiệm.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị.

Quản lý nhà nước: Giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên hoặc đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Có một trong các ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Nga, Nhật, Pháp) trình độ C (hoặc bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) trở lên đối với ứng viên dưới 45 tuổi; trình độ B (hoặc bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) trở lên đối với ứng viên từ 45 tuổi trở lên.

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành.

Có năng lực, uy tín, phương pháp làm việc khoa học; 2 năm liền kề hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá bằng văn bản có triển vọng phát triển.

Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

Cụ thể: các ứng viên đăng ký thi tuyển, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn đối với ứng viên thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở Nội vụ phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Hành chính, Luật, Quản lý nhà nước, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Nội vụ, theo Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và Bản mô tả, khung năng lực của từng vị trí việc làm khối hành chính nhà nước của Sở Nội vụ Quảng Ninh”.

Đối với ứng viên thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Văn hóa, Gia đình học, Khoa học xã hội và nhân văn, theo Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm khối hành chính nhà nước của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh”.

Đối với ứng viên thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành đất đai, Địa chính, Quản lý môi trường, Khoáng sản, Bản đồ, Viễn thám, Khí tượng, Thủy văn, Luật, Kinh tế, theo Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm khối hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh”.

Đối với ứng viên thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường và Nguồn lợi thủy sản, theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm khối hành chính nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh”.

Thông báo cũng nêu rõ: ứng viên dự thi tuyển các chức danh cấp phó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp phó phòng (hoặc tương đương) trở lên trong lĩnh vực chuyên môn thi tuyển và có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 2 năm; Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất đủ 5 năm) và có đủ sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ; Có hồ sơ đầy đủ, rõ ràng.

Ứng viên đăng ký dự thi phải thực hiện 3 nội dung thi: Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ (theo ngoại ngữ ứng viên đã đăng ký); Thi viết, nội dung thi gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Những ứng viên dự thi vượt qua phần thi sát hạch ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung (đạt 50/100 điểm trở lên của mỗi phần thi), đủ điều kiện để tham dự phần thi thuyết trình Đề án.

Thời gian nộp hồ sơ: ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban Thẩm định (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), trước ngày 02/7/2023.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong tháng 7/2023 (Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, điện thoại: 08033187)

Nguồn tin: baoquangninh.vn