Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024

15/01/2024

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BHXH ngày 11/01/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Tiền Giang năm 2024.
BHXH tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Tiền Giang như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN
BHXH Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BHXH tỉnh Tiền Giang theo chỉ tiêu năm 2024 với 09 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Phụ lục I kèm theo).
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức
2. Nội dung tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Vấn đáp.
b) Nội dung thi: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. BHXH Việt Nam sẽ xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian: Thi vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).
d) Thang điểm: 100 điểm.
đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi vấn đáp.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi vấn đáp tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại khoản 2 Mục VI Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn (không cộng điểm ưu tiên) là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Người có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tại vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng nhiều hơn;
– Người có trình độ đào tạo cao hơn;
– Người có xếp loại tốt nghiệp cao hơn;
– Người có điểm học tập trung bình toàn khóa cao hơn;
– Người dự tuyển là nữ;
– Người có tuổi đời cao hơn;
Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam quyết định người trúng tuyển.
3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Ở TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
1.1. Điều kiện chung
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn
Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III (ngạch chuyên viên hoặc tương đương): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
3. Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể (Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ dự tuyển).
(Theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI
1. Thời gian thi
Trong quý I năm 2024.
2. Địa điểm thi
Thành phố Cần Thơ
Chi tiết thời gian, địa điểm thi sẽ thông báo theo quy định tại Mục VII Thông báo này.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian đăng ký dự tuyển
Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 20/02/2024 (Không tính 07 ngày nghỉ tết âm lịch từ ngày 08/02/2024 – 14/02/2024 theo quy định của Nhà nước).
2. Địa điểm nộp hồ sơ
Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ tại BHXH tỉnh Tiền Giang.

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024 tại địa chỉ: 152H đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Số điện thoại: 02733.873794 (Trưởng phòng: Ông Võ Văn Hiếu).
Từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 20/02/2024 tại địa chỉ: số 11, đường Lê Lợi, ph ư ờng 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Số điện thoại: 02733.873794 (Trưởng phòng: Ông Võ Văn Hiếu).
VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG TUYỂN DỤNG
1. Việc nhận hồ sơ đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp
Đối với thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, khi nộp hồ sơ tuyển dụng có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng của cơ sở đào tạo và phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày xét tuyển (tại ngày tổ chức khai mạc kỳ thi). Trường hợp thí sinh không bổ sung bằng tốt nghiệp sẽ không được tham dự kỳ tuyển dụng.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 85/2023/NĐ-CP). Hồ sơ xác định ưu tiên trong tuyển dụng như sau:
2.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2.4. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân:
Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
* Các đối tượng nêu trên nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ các loại có xác nhận là:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh); Quyết định hưởng chính sách là thương binh; Quyết định trợ cấp đối với người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.
– Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động – Thương
binh và Xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.
– Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; giấy tờ xác nhận đã tốt nghiệp các khóa đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.
– Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung căn cước công dân, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).
– Giấy xác nhận của người đứng đầu công đoàn cấp trên hoặc bằng khen của cấp có thẩm quyền về việc xác nhận đối tượng là cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 2 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
– Thông tin đối tượng ưu tiên phải được kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên.
Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển viên chức trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phụ lục II kèm theo). Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn, ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký và phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3.2. Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học): Bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.
– Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.
3.3. Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Mục IV về ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.
Lưu ý:
* Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập và giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên.
* Người dự tuyển không phải nộp Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển.
4. Lệ phí dự tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển như sau:
– Dưới 100 thí sinh: mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần;
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần;
– Từ 500 thí sinh trở lên: mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần.
BHXH Việt Nam tạm thu 300.000 đồng/thí sinh, trường hợp có sự thay
đổi về số lượng thí sinh dự thi sẽ điều chỉnh lại mức lệ phí theo đúng quy định.
Sau khi có danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, các thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nộp lệ phí dự thi trước ngày khai mạc kỳ thi. Hình thức nộp chuyển khoản về tài khoản sau:
– Số tài khoản: 0491001236688
– Tên tài khoản: Văn phòng BHXH Việt Nam.
– Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long (Vietcombank).
Nội dung chuyển khoản: “LPT, họ tên thí sinh, vị trí đăng ký dự thi1, đơn vị đăng ký dự thi2”
Ví dụ:

– LPT, Nguyen Văn C…, TST, BHXH tinh Tien Giang;
– LPT, Hoang Thi H…., CSBHXH, BHXH tinh Tien Giang;
Ghi chú: Nếu thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng sẽ không được tham
dự kỳ xét tuyển.
VII. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển; kết quả xét tuyển và các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn), trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Tiền Giang (tại địa chỉ: https://tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn) và tại trụ sở của BHXH Việt Nam và trụ sở của BHXH tỉnh Tiền Giang.
Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không gửi bất kỳ thông báo bằng giấy nào
đến từng thí sinh dự tuyển.
Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin về thời gian tổ chức xét tuyển và hướng dẫn ôn tập trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn); trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Tiền Giang (tại địa chỉ: https://tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn)./.

**** Đính kèm:

–  Phu luc I

Phu luc II

Nguồn tin: tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn

 


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

 

Trung tâm  Bồi dưỡng

kiến thức Hành chính Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/2024/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2024

 

Thông báo mở lớp ôn thi

viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2024

 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng viên chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2024, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các lớp ôn thi công chức, viên chức( Trực thuộc công ty TNHH LVS Việt Nam ) thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức ôn thi viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2024, cụ thể như sau:

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng = 16 tiếng):

Học phí: 1.900.000đ.

(Học phí đã bao gồm cả tài liệu Video – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

Hình thức học: Học online bằng phần mềm Zoom

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 24/2/2024 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 25/2/2024 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

Mô tả hình thức học online:

 

– Địa điểm đăng ký học: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0848.057.110

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký học có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

***Xin liên hệ trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online nhận thông tin lớp học theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: