Bộ Giao thông vận tải tuyển dụng công chức năm 2023

30/05/2023

Bộ Giao thông vận tải thông báo kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức được giao và nhu cầu của các cơ quan về tuyển dụng công chức thông qua kỳ thi tuyển, Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức với chỉ tiêu và vị trí việc làm như sau:
a) Số lượng biên chế cần tuyển là 31 chỉ tiêu.
b) Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục 1 kèm theo; mô tả chi tiết từng vị trí việc làm và tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phụ lục 2 kèm theo.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Riêng đối với người trước đây là công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc:
Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Ưu tiên trong thi tuyển công chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hình thức, nội dung thi và thời gian thi
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
– Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
(1) Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
(2) Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi thi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
Trình độ thi theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
Các vị trí: Quan hệ quốc tế; Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải và Kiểm soát thủ tục hành chính thi tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Các vị trí còn lại (trừ các vị trí: Quan hệ quốc tế; Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải và Kiểm soát thủ tục hành chính) thi tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
6. Đăng ký dự thi
a) Người đăng ký dự kỳ thi tuyển công chức nộp:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo);
– Kèm theo 02 phong bì, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển tự đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của mình với những yêu cầu, điều kiện của vị trí việc làm, nếu xét thấy đủ điều kiện thì nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả thi, nếu trúng tuyển thì phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định tuyển dụng vào
công chức.
b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 29/5/2023 đến hết ngày 27/6/2023; sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
– Nộp trực tiếp: Người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại Bộ phận một cửa, Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
– Nộp hồ sơ qua bưu điện: Người dự tuyển gửi hồ sơ dự tuyển (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Bộ phận một cửa, Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39420265; 024.39420208.
7. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
a) Hồ sơ tuyển dụng phải được hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bộ Giao thông vận tải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
8. Phí tuyển dụng: Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, Bộ Giao thông vận tải sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vì mức lệ phí phụ thuộc vào số
lượng thí sinh đăng ký dự thi). Các thí sinh xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1.

9. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển
a) Thời gian tổ chức thi tuyển
– Vòng 1: Trước ngày 25/7/2023.
– Vòng 2: Trước ngày 25/8/2023.
b) Địa điểm thi:
– Vòng 1, vòng 2: Thi tại Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, địa chỉ số 54 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

***** Đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3 Mẫu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mt.gov.vn

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức 2023

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2023