BTC Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

13/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống báo nhu cầu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu, trong đó 53 chỉ tiêu công chức, 07 chỉ tiêu viên chức.

1. Nhu cầu tuyển dụng

– Số lượng cần tuyển 60 chỉ tiêu, trong đó 53 chỉ tiêu công chức và 07 chỉ tiêu viên chức (Có biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

2.1. Đối với tuyển dụng công chức:

– Theo quy định tại Khoản 1, Điều 36, Luật cán bộ, công chức năm 2008 và điểm đ, Khoản 20, Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019:

+ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

+ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2.2. Đối với tuyển dụng viên chức:

– Theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010 và Điểm a, Khoản 12, Điều 2 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);

(2) Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng; các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được xét tuyển theo quy định Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (nếu có). Đối với các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài (không thuộc diện cử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải được dịch ra tiếng Việt và có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(3) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tương ưu tiên (nếu có);

(4) 04 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 09/4/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì trực tiếp nộp hồ sơ tại đó (mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng).

+ Cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng có trách nhiệm bố trí người có đủ thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; cung cấp mẫu hồ sơ, số điện thoại của bộ phận, cá nhân làm công tác tuyển dụng để người dự tuyển liên hệ khi cần thiết; chịu trách nhiệm sơ tuyển, thẩm định hồ sơ của người dự tuyển.

5. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thông qua 02 hình thức: Xét tuyển hoặc thi tuyển.

5.1. Xét tuyển: Thực hiện đối với nhóm đối tượng:

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được quy định tại Điều 2, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

* Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng:

– Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

– Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

* Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

– Đối với các vị trí việc làm có hồ sơ đăng ký dự tuyển thuộc diện xét tuyển thì sẽ ưu tiên thực hiện xét tuyển trước nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng mới thực hiện thi tuyển đối với các đối tượng còn lại.

5.2. Thi tuyển: Được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực cần tuyển; hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực; thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi một trong 05 thứ tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật, Hàn theo yêu cầu của vị trí việc làm; thời gian thi 30 phút.

+ Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

(1) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

(2) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định (đối với tuyển dụng công chức); có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận (đối với tuyển dụng viên chức);

(3) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

* Kết quả thi vòng 1: Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định này. Không thực hiện chấm phúc khảo đối với vòng thi này.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Thi viết.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

* Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

– Trường hợp có 02 người trở lên có điểm kết quả thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

– Sau khi kết thúc việc chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

– Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng sau.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

6.1. Đối với tuyển dụng công chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6.2. Đối với tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thi tuyển

– Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2021.

– Địa điểm: Tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tại địa chỉ https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc).

Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại 080.33187.

***** Tài liệu đính kèm: Vị trí việc làm tuyển dụng công chức, viên chức

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn