Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2020

03/02/2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự  nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-C ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và qu n l công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020,

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, cụ thể như sau:

1.  Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự thi:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng k dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có hiếu đăng k dự tuyển công chức; có l lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng k dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong b n án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử l hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng: 91 chỉ tiêu, với 83 vị trí việc làm, trong đó:

– Ngạch chuyên viên và tương đương: 85 chỉ tiêu, với 77 vị trí việc làm.

– Ngạch cán sự và tương đương: 06 chỉ tiêu, với 06 vị trí việc làm.

(Xem nhu cầu tuyển dụng chi tiết tại Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được kèm theo thông báo này)

3.  Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

4. Ưu tiên trong thi tuyển:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết qủa điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết qu điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết qu điểm thi tại vòng

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết qu điểm thi tại vòng

5.  Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: phiếu đăng k dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-C ngày 29 tháng 11 năm 2018.

– Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tại trên trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (http://www.baria-vungtau.gov.vn), trang Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (http://cchc.baria-vungtau.gov.vn), trang web Sở Nội vụ (http://sonoivu.baria-vungtau.gov.vn/) và kèm theo Thông báo này.

– Cách thức nộp hiếu đăng ký dự tuyển

+ Cách 1: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính (sáng từ 07h30 đến 12h00; chiều từ 13h00 đến 16h30) hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa điểm tiếp nhận hiếu đăng k dự tuyển: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Địa chỉ: số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh).

+ Cách 2: Người đăng ký dự tuyển công chức truy cập vào trang web: http://tuyencongchuc.sonoivu.baria-vungtau.gov.vn để đăng ký thông  tin.  Sau khi đăng k thành công, người đăng ký dự tuyển sẽ được cung cấp mã xác nhận, sau đó đến nhận phiếu biên nhận tại: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Địa chỉ: số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh).

– Thời hạn nhận hiếu đăng k dự tuyển

Từ ngày 02 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2021 (trừ Thứ B y, Chủ nhật và ngày lễ, Tết).

– Lưu ý :

Khi đến nộp hiếu đăng k  dự tuyển  trực tiếp hoặc nhận  hiếu biên  nhận, người đăng k dự tuyển công chức cần mang theo:

+ 03 (ba) ảnh màu cỡ 3x4cm, kiểu  nh chứng minh nhân dân, có ghi đầy  đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau nh (thời gian chụp không quá 06 tháng) để làm Thẻ đăng k dự thi.

+ Bản chính hoặc Bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết  quả học tập (bảng điểm) để đối chiếu với phiếu đăng ký dự tuyển  với  yêu  cầu  của vị trí việc làm cần tuyển dụng và giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ph i được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi một số điều của Quy định trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai hiếu đăng k dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận hiếu đăng k dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo (theo kho n 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

6. Các môn thi, nội dung và hình thức thi tuyển:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

– Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

 Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

 Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại kho n 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-C ngày 29 tháng 11 năm

đ) Việc chấm thi vòng 1 thực hiện như sau:

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên  cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn  thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định nhưng không quá 15 ngày.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định tại điểm đ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút

Thang điểm của vòng 2 (thi viết) là 100 điểm (theo quy định tại khoản khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)

Việc chấm thi vòng 2 thực hiện như sau:

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký .

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả . Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức  có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

7.  Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại kho n 5 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại kho n 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản khoản 5 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần

8.  Thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi tuyển:

Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng,… do Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể.

9.  Phí dự thi tuyển công chức:

Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được xét duyệt đủ điều kiện dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí thi tuyển theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh đăng ký dự thi, thì thu mức 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh đăng ký dự thi, thì thu mức 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Từ 500 thí sinh trở lên đăng ký dự thi, thì thu mức 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Mức lệ phí thu thực tế sẽ được quyết định sau khi Hội đồng tuyển dụng thông báo số lượng hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

Các thí sinh sẽ nộp lệ phí trong thời gian ôn thi theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

Trong quá trình nộp hiếu đăng k dự tuyển công chức nếu có  vấn đề vướng mắc cần gỉai thích, hướng dẫn thêm, đề nghị người đăng k dự tuyển liên hệ trực tiếp với phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, điện thoại: 0254.3525018 hoặc 0254.3859031.

*** Tài liệu đính kèm:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Biểu nhu cầu tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn